• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Россиядынъ миллет белгиси

admin
Август23/ 2018

Буьгуьнлерде Россия байрагы – «патшалык триколор» – герб эм гимн мен бирге элимиздинъ официаллык миллет белгиси. 
Дурысында, биринши кере ак-коьк-кызыл туьсли байрак орыс патшасы Алексей Михайлович Романовтынъ заманында 1667-1669-ншы йылларда курылган «Орел» деп аталган биринши орыс согыс кемесинде коьтерилген деп саналады. Болса да закон яктан триколордынъ «атасы» деп Биринши Петр патшасы саналады. 1705-нши йылдынъ 31-нши канътар айында ол «баьри де савда кемелеринде» ак-коьк-кызыл туьсли байракты илмеге керек деген Указын шыгарган, оьзи сонынъ уьлгисин ясаган эм йорыгын белгилеген. 
Болса да официаллык статусын бу байрак тек 1896-ншы йылда, Экинши Николай патша болып такка олтыраяк заманда алган. Россия юстиция министерствосы миллет байрагы деп «энъ ызында ак-коьк-кызыл туьслиси саналмага керек, баскасы тувыл» деп белгилеген. 1918-нши йылдынъ коькек айында большевиклер Яков Свердловтынъ аьрекети мен триколорды тайдырув эм соны революционлы кызыл байрагы ман авыстырувга карар алганлар. Соьйтип Кызыл байрак 73 йыл узагында СССР элимиздинъ патшалык байрагы болып келген. Тек 1991-нши йылдынъ 22-нши сары тамбыз айында сол куьнлерде болып оьткен ГКЧП оьзгерислериннен сонъ, россия парламентарийлери, элимиздинъ алдынгы байрагын тайдырып, аьлиги триколорды патшалык белгисине айландырганлар. 
Россия Федерациясынынъ патшалык байрагынынъ куьни байрам деп саналса да, тыншаюв куьни деп эсапланмайды, ама сол куьн, аьдетке коьре, элимиз бойынша коьп шатлыклы оьзгерислер озгарыладылар.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group