Конкурс озгарылады

Биринши регионаллык кезеги 2018-нши йылдынъ 19-ншы мартыннан 1-нши октябрине дейим оьтеек, мунда Россия Федерациясынынъ субъектининъ волонтерлар козгалысынынъ ваькиллери эм ийги деген волонтерлар практикалар конкурсларынынъ енъуьвшилери катнасаяклар.

Экинши заочный кезеги 10-ншы октябрьден 10-ншы ноябрьге дейим 18 ясыннан оьткен катнасувшылар уьшин, 1-10-ншы октябрьде 8-17 ясындагылар уьшин озгарылаяк.

Уьшинши сырагылы кезеги – «Доброволец России-2018» баргысы 2018-нши йылдынъ 5-нши декабринде Савлайроссиялык оьз эрки мен этуьвшилер форумы бойынша оьтеек. 14-нши «Доброволец России-2018» баргысын шатлы аьлде тапшырув шарасында Конкурс енъуьвшилери белгиленеек.

Конкурста катнасар уьшин волонтерлар, коммерциялы болмаган волонтерлар организациялар эм биригуьвлердинъ етекшилери эм ваькиллери, патшалык учреждениелер куллыкшылары, коммерциялы компаниялар эм баска (8 ясыннан алып) куьплер катнаспага шакырыладылар. Аьр бир катнаспага суьйген 1-нши июльге дейим анкетады толтырып, оьзининъ проектин мунавдай номинацияларда яшавга шыгармага болаяк:

Ярдам этер уьшин тувганлар– (сакатларга, ялгыз яшайтаганларга ярдамласув, солай ок айванларга коьмек этуьв мен байланыслы аьрекет) проектлери,

Саниятлар ман коьнъиллери коьтерилген – проектлер (музейлерде, кинотеатрларда, театрларда, маданият уьйлерде озгарылган маданият барысы болган шаралар.

Келеектегидинъ басында– экологияды саклавга эм инфраструктурады оьрлендируьвге каратылган проектлер.

Келеектегиге сенедилер–тарих эстелигин саклав тармагындагы проектлер.

Юреги мен саклав–савлык саклавга каратылган проектлер.

Коркпаган юреклер–аьдеттен тыскары аьллерден яшавшыларды эм ерлерди саклав бойынша проектлер.

Регионаллык кезектинъ катнасувшыларын регистрациялав «Добровольцы России» (сонъ ЕИС «Добровольцы России» биргелес информация тармагында htt: //добровольцыроссии.рф адреси мен бардырылады.

Уйгынлавшы комитеттинъ адреси: Россия, Москва, Подсосенский переулок, 5, стр.1, 704-нши кабинет; телефон (499) 967-86-70(косп. 7020), e-mail: dobro@rospatriotcentr.ru.