• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Ай юзиндей яркыраган ислери мен

admin
Август29/ 2018

Болады куьштен туватаган ерлер де, болады бир тыныс пан язылатаганлар да. Боьтен де таныган, язатаган аьдемнинъ талабы коьз алдынъда оьрленгенин коьргенде, сол аьдем акында мактавлар коьз байлавыш пан айтылмайтаганын билсенъ, макалады енъил эм терен сезимлер мен язасынъ. Аьли мен оьзимнинъ йылы соьзлеримди ярасык кыз балага, ол кишкей болса да, оьз оьмирине коьп затлар этип уьлгирген Алима Джамал кызы Лукмановага каратпага суьемен. Алимады (мага ис борышларыма коьре коьп шараларда болмага туьсетаганнан сонъ) район кезегинде оьткерилетаган коьп шараларда катнасып коьремен. Эсимде, ол Хатын-кызлар байрамына багысланган шатлыклы концерт программасын оьзининъ анага багысланган ярасык йыры ман ашканы, А-Х.Джанибеков атындагы мектебте кайтип усташа театраллык коьринисте, эртегиде бизим баьримизге де белгили Настенькадынъ (карттынъ кызы, оны оьгей анасынынъ буйрыгы ман орманга элтеп таслап, ол болса, оьзининъ ийгилиги мен, аьруьв ислер этип, сандык толы байлыкты алып кайткан) ролин ойнаганы… Алимадынъ «Карлыгаш» балалар ансамблинде бийигени ше, тек мени тувыл, мендей коьплерди сукландыратаганына шек йок. Ол сол ансамбль мен коьп ерлерде болган, аьр бир ерде бу балалар ансамблин уьйкен карс кагув ман йолыгадылар. А ансамбльдинъ уьстинлиги болса, аьр бир биювшидинъ биюв оьнериннен себепли болды… Талаплы кызалак «Йыл окувшысы-2018» конкурсынынъ енъуьвшиси де болган. Солай ок ол белгиленген конкурстынъ «Меним тувган ерим» номинациясында 1-нши орынды бийлеген. Алима Джамал ман Кумбике Лукмановлардынъ аьелинде экинши бала болып тувган. Алимага коьп ийги затларды аьптеси Алина да коьрсетип, уьлги болгандыр деп эсимизге келеди, энди ол оьзи ийги ислери мен, касиети мен синълиси Лианага коьрим болады. Алимадынъ талаплы, билимли кыз болып оьсуьвине тетеси, Терекли-Мектебтинъ «Юлдыз» балалар бавында коьп йыллар уьстинликли исин бардыратаган терен билимли тербиялавшысы Аминат Рашидовна да, атайы авылымыздынъ сыйлы аьдемлерининъ бириси – Абрек-Заур Хайсавгаланган. Солай ок КПСС агзасы этилип алынган. 15 йыл узагына Карасу авыл школасынынъ профсоюз организациясынынъ председатели болган. Ийги иси уьшин 2016-ншы йылда Илми эм халк билимлендируьв Профсоюз куллыкшыларынынъ ДР комитетининъ Президиумыннан Сый грамота ман савгаланган. 2013-нши йылда РФ илми эм халк билимлендируьв Профсоюз куллыкшыларынынъ Толтырувшы комитетиннен Сый грамотасы тапшырылган. 2001-нши йылда «Йыл окытувшысы» конкурсында катнасып, 2-нши орынды бийлеген. Тагы да Ногай район билимлендируьв управлениесининъ буйрыгы ман районымызда сол йыллар аьрекетлеген «Орленок» балалар лагеринде 3 йыл етекшиси болган. Сосы йылларда мен де оны ман биринши кере расканман. Балалардан алып, баска баьри лагерьде ислегенлер, бир аьдем кимик етекшидинъ бир соьзин де ерге туьсирмей, толтыратаган эдилер. Увылбийке Донбаевнадынъ окытувшыга эм етекшиге келисли касиетлери коьп. Онынъ акында ислеген школадынъ окытувшылары да, окыган балалардынъ ата-аналары да коьп мактав соьзлер айтадылар. У.Шандавовадынъ таьвесилмес кайратлыгы оьзи мен ислегенлерге де коьшетагандай сеземен. Ол оьзининъ куллыксуьерлиги мен, яваплыгы ман касындагыларды да исин ийги толтырмага шалыстырады. Увылбийке Шандавова 10 йыл узагына «сельсовет Карасувский» СП МО депутаты, 2 йыл узагына Район йыйынынынъ депутаты болады. Ол авылдасларына аьр дайым да колыннан келгенди этпеге шалыскан. Мине эки йыл артта Увылбийке Донбаевнага баска иске коьшпеге туьсти. Ога суьйикли исин калдырмага тыныш болмады, ама халкына баска дережеде пайда этпеге амалды ол кулланмай болмады. Оннан оьзгелей де, аьр кайсы аьдем болсын, ясырмай айтканда, исинде оьспеге суьеди. 2017- нши йылдан алып Увылбийке Донбаевна «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председателининъ орынбасары болып ислейди. Бу исте де ол халкынынъ хайырына ислемеге шалысады. Увылбийке Шандавова етекшилеви мен бирге Дагестан Республикасынынъ Конституция судына, Россия Федерациясынынъ Конституция судына ногай халкына мал отлак ерлерин кайтарув соравыннан тура хатлар язып, йибергенлер. Соннан бери 1,5 йыл оьткен, ама аьли де явап келмеген. Озган йыл Увылбике Шандавова «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председатели Руслан Насыров эм депутат Эльдар Садыков пан бирге районымыздынъ 5 школасына барган, айтпага: Шумлелик, Батыр-Мурза, Уьй-Салган, Кумлы авыллардагы эм Кадрия атындагы. Сосы школалардынъ кебин коьрсеткен видеоролик аьзирлеп, ДР Аькимбасы Владимир Васильевке эм ДР Оькимет председатели Артем Здуновка белгиленген школалар ярастырувда керексинедилер деген хат йибергенлер. «Бизим куллыгымыздынъ мырады: халкка пайда аькелмеге, яшавларын онъайлы эм ийги этпеге», – дейди кыскаяклы.

Н. Кожаева. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group