• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Янъы уьстинлик пен баслансын!

admin
Август31/ 2018

Янъы окув йылынынъ басланувы ол баьри несиллер уьшин де энъ ийги эм шатлыкка толган байрам болады. Быйыл да 1-нши сентябрьде сав элимиздинъ, республикамыздынъ эм районымыздынъ окувшылары парталарга олтырып, билимлер тавына элтейтаган кыйынлы, ама кызыклы йолга туьседилер.

1-нши сентябрь яшавында биринши кере школа босагасына минетаган 1-нши класска келген балалар эм олардынъ ата-аналары уьшин эстеликли оьзгерис. Сизди, балалар, алдынъыздагы он бир окув йыллары ишинде бек коьп янъы дерислер эм ярык билим негизлери куьтеди. Сиз сол куьн янъы тенълеринъиз бен танысасыз, неге десе школа тек билим берип калмайды, ол сизди дайымга бир-биринъиз бен досластырады.

Соны ман бирге бизим выпускниклер уьшин 1-нши сентябрьде яшавында энъ де ызгы школа йылы басланады. Сол янъы окув йылы энъ де кыйынлы эм маьнели, ол сизден алдынъызга салган мыратларынъызга етисуьвде коьп шыдамлыкты эм оьмезликти куьтеди.

Билимлер куьнинде биз уьйкен сенимлик пен оьсип келеяткан яс несиллеримизге караймыз. Оларды оьстируьвде, окытувда эм тербиялавда, олардынъ баьри уьстинликлеринде окытувшылардынъ кыйыны аз тувыл. Баьри окытувшыларга биз сол куьн оьз кесписине алаллыгы эм балаларга суьйимлиги уьшин йылы разылык соьзлеримизди айтамыз.

Аявлы окувшылар, студентлер, окытувшылар эм ата-аналар! Сизди Билимлер куьни мен ак юректен кутлаймыз. Янъы басланып турган окув йылы сизди янъы уьстинликлерге, енъуьвлерге, наьсипке еткерсин!

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group