• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Ана тилининъ окытувшыларынынъ йыйыны

admin
Сентябрь03/ 2018

«Мен суьемен тазалыгын авадынъ

Куьннинъ коьзи аьр дайым да турганын

Мен суьемен алал тилли аьдемди

Ана тилин анасындай суьйгенин», – деген ярасык, ана тилди суьймеге эм бааламага шакырган соьзлер мен ана тилининъ окытувшыларынынъ секциясынынъ район йыйынын ана тил окытувшылар методикалык куьбининъ етекшиси Софият Аджигельдиева баслады. Белгиленген шара янъыларда А.Джанибеков атындагы школасында оьтти. Софият Мамбетовна ана тилининъ окытувшыларын йылы хошлап, янъы окув йылы ман кутлады. Сонъ ол «Ана тилининъ дерислерин беруьвде заманга келисли маьселелер» деген тема бойынша доклад окыды. Оннан сонъ Нариман авыл школасынынъ окытувшысы Лейла Суюндикова «Ана тилининъ энъ де ийги кабинети» конкурсынынъ акында хабарлады. Эске салайык, Нариман авыл школасы белгиленген конкурстынъ республикалык кезегинде катнасып, 3-нши орынга тийисли болган. Солай ок бу йыйында 2017-2018-нши окув йылында окытувшыларынынъ исининъ анализи этилди, янъы окув йылына план каралды эм беркитилди, Кадриядынъ мерекесине багысланып озгарылаяк шаралар, ана тилининъ окытувшыларынынъ катнасувы ман республикалык кезегинде озгарылатаган конкурслар акында айтылды. Софият Аджигельдиева окытувшыларды озгарылатаган республикалык конкурсларда катнаспага шакырды : «Бизим кишкей халкымыздынъ ваькиллерининъ ийги аты дайым да айтылсын, сонынъ уьшин сосындай конкурсларга яхшы аьзирленип, катнаспага керек».

Район ана тилининъ окытувшыларынынъ йыйынында ана тилине балаларда суьйимин оьстируьв уьшин куьш-куватын аямай, колда болган амалларды кулланып ислейтаганлары акында окытувшылар айттылар.

Н.Кожаева.

Суьвретте : йыйын катнасувшылары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group