• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Закон эм биз Сак болынъыз, йолда – балалар

admin
Сентябрь04/ 2018

Окув йылдынъ басланувы ман балалардынъ катнасувы ман коьп йол-юрис кателенуьвлер боладылар. Сол затлардынъ коьбиси янъы школага барган балалардынъ йол-юрис кагыйдаларын билмейтаганы ман байланыслы болады. Сога коьре окув йылы басланган шакта, бир неше куьнлер балалар ман бирге ата-аналарга юрип, йол-юрис кагыйдаларын анълатып, уьйретпеге керек болады. Йолда коьликлерге кайтип минмеге эм туьспеге керегин де балаларга анълатпага борышлымыз.

Баслап, янъы мектебке барган балага уьйден мектебке дейим йолды эм кайтип келуьвди коьрсетпеге керек болады. Сол йолда коьлик юретаган ерлер аз болмага керек, бар болса, сол йолды да кайтип оьтуьв керегин анълатып айтынъыз. Баладынъ мектебке баратаган йолын тек бир кере коьрсетуьв аз болады, балаларынъыз бан сол йолды бир неше кере оьтинъиз, йол-юрис йорыкларын бир неше кере анълатынъыз. Онынъ сол йолды оьтип болувы онынъ ден савлыгын саклавда да себепши болар, керек болса, яшав оьмирин де саклар. Бала йолды уьстинликли оьтер уьшин ол оьзи яшайтаган ерди аьруьв билмеге керек. Сиз баланъызга янъы курылатаган орамларды (оьзинъиз яшайтаган якларда) коьрсетпеге керексиз. Бала йолда ога карап келетаган коьликтинъ юрисине карап, сол кашан онынъ янына етеегин де анълатып уьйретпеге керек. Оьзинъиз балады бир ерге йибереятырган болсанъыз, ога кавыфсыз йолды анълатынъыз.

Солай ок, балалар йолга ювык ерде ойнамага да ярамайды. Ол ойынга аьвлигип, йолга шыгып кетпеге де болады. Сол зат онынъ яшав оьмирине де кавыфлы эм коьлик айдавшыга да буршав береди.

Йолды оьтетаган шакта йол таза болмага керек, автобустынъ алдыннан яде болса, артыннан оьтпеге ярамайды, неге десе ол оьзине карап келетаган эм кететаган коьликтинъ ювыклап келуьвин коьрмейди.

Йолды оьтуьвде ата-аналар оьзлери тийисли йорыкларды тутып, балаларына коьрим болмага кереклер. Эгер олар оьзлери йол-юрис йорыкларын тутпасалар, оларды коьретаган балаларга аьйип те йок.

Эсинъизде болсын, ясы етпеген балалардынъ аьр бир эткен затлары уьшин, сиз, ата-аналар, яваплысыз.

Сыйлы ата-аналар, сиз оьзинъиз балаларынъызга ийги коьрим болып, йол-юрис йорыкларын анълатып турынъыз.

М.Саитов,

полиция начальниги

полиция подполковниги.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group