• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Семинар озгарылаяк

admin
Сентябрь04/ 2018

Семинарда уьйкен маьне берилеек маданиятка патшалык –байыр биргелес ислев (ГЧП) проектлерин аста-астадан яшавга киргистуьв соравларына, ГЧП проектлерининъ хайырлы финанс белги методикаларына, патшалык эм бизнестинъ бирге ислевининъ барысларына. Солай ок Россия регионларынынъ маданиятына ГЧП экспериментальный проектлерининъ яшавга шыгарувынынъ уьстинликли практикалары каралаяк.

Шарадынъ практикалык йолы бар эм маданият тармагында ГЧП проектлерининъ хайырлы яшавга шыгарувында соравлары каралар уьшин, маданият куллыкшыларынынъ ваькиллерининъ кеспи усталыклары ман боьлиспеге заманга келисли майдан болаяк.

Семинарда ортакшылык этер уьшин РФ Патшалыгынынъ Аналитический орталыгынынъ ваькиллери, федераллык законодательный актлар туьзуьвшилер, маданият тармагында абырайлы россия практика-экспертлери шакырылаяк.

Семинар катнасувшылар эсабында маданият тармагынынъ учреждениелерининъ эм организацияларынынъ специалистлери эм етекшилери, регионаллык толтырувшы власть органларынынъ эм ерли самоуправление органларынынъ ваькиллери шакырылаяк.

Регионаллык толтырувшы власть органларынынъ ваькиллерин семинар озгарылувы акында ерли самоуправление органларынынъ тийисли подразделениелерининъ етекшилерин, ведомство астындагы эм кызыксынган учреждениелерге билдирмеге.

Шара 2018-нши йылдынъ 25-26-ншы сентябринде «Космос» конак-уьй комплексининъ конгресс-орталыгында болаяк, мунавдай адрес пен: Москва каласы, Мир проспекти, 150 («ВДНХ» метросынынъ станциясы).

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group