Янъы Тарки авылында– янъы школа

«Ак юректен сизди Билим куьни мен кутлайман. Буьгуьн биз Махачкалада янъы школа ашамыз. Баьриси республикада 15 янъы школа ашылаяк. Уьстимиздеги 2018-нши йылдынъ ызына дейим янъы 9 школада курылыс куллыклар тамамламага суьемиз», -деди оьз соьзинде А.Здунов.

Биринши класс окувшыларына ол окувында уьстинликлер йорап, республикамызда олар уьшин баьри эсиклер ашык экенин белгиледи.

Школа директоры Иса Ахмедов янъы билимлендируьв учреждение ашылувына уьлис косканларга савбол айтты:

«Бизим тувган еримиздинъ эм элимиздинъ келеектегиси уьшин кыйналган аьдемлердинъ иси аркалы, биз буьгуьн янъы школа ашамыз».

Сонъ билимлендируьв учреждение ваькили школа бойынша экскурсия этти. Солай ок конаклар 500 каравшы сыйган актовый залда, 800 орынлы спорт залда болдылар.

Физика, химия, биология кабинетлеринде лаборант эм практикум боьлмелери бар. Баьри кабинетлерде де интерактивный такталар, стендлер ярасыкланадылар.

Оннан оьзгелей, школада медицина блогы аьрекет этеди. Мунда стоматология, процедурный эм прививкалар этилинетаган кабинетлер бар. Тагы да школадынъ биринши шарлагында кеделер эм кызлар уьшин айырым мастерскойлар аьзирленген.

В.Лукманова