Педагогикалык куллыкшылар конференциясы

Янъы окув йылынынъ басында билимлендируьв учреждениелерининъ педагогикалык куллыкшыларынынъ ортакшылык этуьви мен август айында озатаган конференция ийги аьдетке кирди. Солай ок янъыларда А.Джанибеков атындагы орта школасынынъ негизинде белгиленген шарага деп район окытувшылары йыйылдылар. Оннан оьзгелей, педагогикалык конференция бойынша школадынъ фойесинде районымыздынъ туьрли школаларынынъ окувшыларынынъ кол усталыкларынынъ выставкасы оьтти.

Конференцияда конакта «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов болдылар. Бас деп Баймагомед Ярлыкапов окытувшыларды хошлады:

«Окытувшы эм тербиялавшыдынъ иси – энъ де маьнели эм сыйлы ислерининъ бириси. Оьсип келеяткан несилде касиетлер туьзилуьви тербиялавшыдынъ эм окытувшыдынъ исине бойсынады. Сиз, балаларга билим эм танълык бересиз, сизинъ колынъызда– элимиздинъ келеектегиси, онынъ онъайлыгы эм уллы болувы. Сиз окувшыларга тек билим берип калмайсыз, солай ок оларды тербиялайсыз эм эдаплыктынъ негизин туьзесиз».

Сонъ Баймагомед Аминович окытувшыларды конференциядынъ юритилеек куллыгы ман таныстырып, соьзди «Ногайский район» МР-да билимлендируьв управлениесининъ етекшиси Кайтархан Отегенова берди. Ол окытувшыларды янъы окув йылы ман кутлап, педагогикалык аьрекетинде яратувшылык излевлер эм уьстинликлер йорады. Солай ок Кайтархан Юсуповна «Сапатлы билимлендируьвдинъ хайыры: амаллары эм шартлары» деген темага докладын йыйылганларга окып эситтирди. Ол оьзининъ докладында эм буьгуьнги йыйында бек уьйкен маьне берилди Биргелес патшалык сынавлардынъ оьтуьвине эм сырагыларына.

Тагы да « « деген тема бойынша Карасу авыл школасынынъ етекшиси Арухан Байманбетова, «Ногай районынынъ школаларында ВПР анализи» деген тема бойынша Кадрия атындагы школасынынъ баслангыш класслар завучы Кабират Махмудова, «Баслангыш

класслар окувшыларынынъ проектли эм тергев аьрекети» деген тема бойынша «Энъ де ийги класс етекшиси» республикалык конкурсынынъ баргысышы А.Джанибеков атындагы школадынъ окытувшысы Гульнара Хозбулатова, « Ногай Эл» балалар бавында билимлендируьв сапатын оьстируьв» деген тема бойынша «Ногай Эл» балалар бавынынъ етекшисининъ исин кесек заманга юритуьвши Мадина Солтанова, « » деген тема бойынша Ногай районынынъ профсоюз организациясынынъ председатели Зарета Аюпова оьз докладларын окыдылар.

Солай ок окытувшылардынъ ийги исин белгилеп, оларга каратылган кутлав соьзлерин Руслан Насыров эм Зейдулла Аджибайрамов айттылар.

Мине конференциядынъ энъ де ийги – савгалав кезеги етти. Кайтархан Юсуповна «ДР билимлендируьв алдышысы» деген сыйлы атка тийисли болган окытувшыларды белгиледи. Олар – Орта-Тоьбе авыл школасынынъ окытувшысы Емисхан Джумагишиева, Карасу авыл школасынынъ окытувшысы Фарида Зарманбетова, А.Джанибеков атындагы школадынъ окытувшысы Кадрия Маликова.

Конференция тамамында тийисли резолюция кабыл этилип алынды. Оны А.Джанибеков атындагы школадынъ етекшиси Курасхан Ярикбаева окыды.

Н.Кожаева.