• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

ДР Аькимбасы Владимир Васильев: «Дагестанлылардынъ яшавын ийгилендирмеге шалысарман»

admin
Сентябрь12/ 2018

Бу шарада СыртКавказ федераллык округындагы РФ Президентининъ Толы ыхтыярлы ваькили Александр Матовников, РФ Федераллык Йыйынынынъ Председателининъ орынбасары Ильяс Умаханов, РФ ФС Федерация Советининъ агзалары, РФ Государстволык Думасынынъ депутатлары, РФ Конституционлык Судынынъ агзасы Гадис Гаджиев эм коьп баска дережели аьдемлер катнастылар. Сайлавлар алдында депутатлар кандидатлардынъ шыгып соьйлевлерин тынъладылар. Ал деп, Дагестан Аькимбасынынъ ис орынына кандидат Владимир Васильев соьйледи. Оьзининъ соьзинде ол республикада туьзилген аьллер, Дагестанда, сонынъ эсабында власть структураларында коррупцияды тайдырув бойынша коьрилетаган амаллар акында айтты. «Кыска заман ишинде биз сизи мен бирге аьдемлердинъ сенимлигин кайтармага эм армаган ийги туьрленислерди бардырув уьшин старт майданын туьзбеге уьлгирдик. Соны ман бирге аьли де бизим оьрленуьвимизди буватаган, тамырласкан затларды тайдырувдынъ авыр кезегин оьтпеге туьсеек. Аьли де етекшилев тармакты закон йорыгына кайтарув эм аьдемлер дурыслыкты сезгендей аьллер туьзбеге керек болады. Бир йылдынъ аргы ягында мен оьзим мен бирге Россия келди дегенмен. Сиз дагестанлыларды Россия Президенти колтыклавын коьрдинъиз, ол сонынъ уьшин савболсын. Бизде коьплеген федераллык министрлери болдылар, олар буьгуьн де республикадынъ кыйынлы соравларын шешуьвде ортакшылык этедилер», – деди В.Васильев. Муннан сонъ ДР Аькимбасынынъ ис орынына кандидатлар: ДР Халк Йыйынынынъ Председателининъ орынбасары, «Справедливая Россия» политикалык партиясынынъ регионаллык боьлигининъ председатели Камил Давдиев, дагестан коммунистлерининъ етекшиси, республика парламентининъ вице-спикери Махмуд Махмудов шыгып соьйледилер. Сайлавлар ясыртын аьлде оьткерилди. Солардынъ сырагысында сайлавларда ортакшылык эткен 86 депутатлардынъ 77-си оьз тавысларын Владимир Васильевке, 5-ви – Камил Давдиевке эм 4-ви – Махмуд Махмудовка бергенлер. СКФО-дагы РФ Президентининъ толы ыхтыярлы ваькили Александр Матовников Владимир Васильевти Дагестан етекшисининъ ис орынына туьсуьви мен кутлады эм бу тавыславдынъ сырагысы оны сондай йогары ис орынына кандидат этип коьрсеткен тек элимиздинъ Президентининъ, республика парламентининъ тувыл да, солай ок Дагестан яшавшылардынъ сенимин казанганын шайытлайды деп белгиледи. Ол оьз ягыннан республика етекшисине ол эм федераллык власть органлары баьри ягыннан да коьмек этееклерине сендирди. «Сизинъ эркинъиз, куватынъыз, алдыга ымтылувынъыз, бай яшав эм кеспи сулыбынъыз, етекши сапатларынъыз биревде де алдыга салынган борышлар эм ниетлер толаягына шек калдырмайды», – деп белгиледи А.Матовников. Владимир Васильев оьзининъ соьзинде бу сайлавлар Дагестан халкынынъ яшавын ийги ягына туьрлендиреек тарих оьзгериси болып оьткенин белгиледи. «Гражданин, патриот, офицер болган сонъ мен республикадынъ эм онынъ аьр бир яшавшысынынъ кызыксынувларын яклаякпан. Бу ийги эм саваплы куллыгымда мен сизге таянмага боламан. Буьгуьннен алдынгы бизим йолыгысувларымыз, биргелес куллыгымыз эм сизинъ тавыславынъыз сол затка аян шайыт. Сизинъ сениминъизге тийисли болмага эм сизинъ эткен сайлавынъызды сыйламага шалысарман. Биз сизи мен бирге бизим уллы, коьп миллетли, куллык суьер, ама янъылысларды, саткыншылыкты эм сондай баска сапатларды, боьтен де политиклердинъ яман хасиетлерин кеширмейтаган халкымыз уьшин коьп ислер этермиз. Оькимет уьйининъ ювыгындагы межигитте «Алла айлак та ким аьдемлерге яхшылык эткенге яхшылык пан карайды» деген соьзлер язылган. Мен бу соьзлерге, сол принципке таянмага шалысарман», – деди В.Васильев. Дагестан парламентининъ етекшиси Хизри Шихсаидов янъы сайланган республика Аькимбасын ога Россия Президентининъ эм депутат корпусынынъ эткен сеними мен кутлады, яваплы патшалык ис орынында уьстинликлерди йорады. Сол ок куьн янъы сайланган республика Аькимбасы коьп миллетли дагестан халкына эм Россия, Дагестан конституцияларына алаллык тутпага ант берди.  

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group