• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Ногай районынынъ сыйлы яшавшылары!

admin
Сентябрь12/ 2018

Ногай районы бойынша Россия МВД боьлиги сондай информация ялган эм дурыслыкка келиспейди деп билдиреди. Социаллык тармакларындагы аудиозаписьлер де акыйкатлыкка келиспейди.

Саклык тутынъыз, тергелмеген информацияга ынанманъыз эм соны яйманъыз. Аьлиги заманда Ногай районы бойынша Россия МВД боьлиги ямагат арасында авара тувдыратаган, йогарыда айтылган аудиофайлларды эм фотосуьвретлерди таралтув бойынша тергев юритеди.

Соны ман бирге Дагестан Республикасы бойынша иш ислер министерствосы атыннан 2018-нши йылда республика еринде бала йойылув акында тек бир аян ис регистрацияланганы акында официаллы кепте билдиремиз.

А.Койлубаев,

Ногай районы бойынша

Россия МВД боьлигининъ

начальниги, полиция подполковниги.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group