• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Увыт айы, 2023

Татымлыктынъ, тыпаклыктынъ белгиси

admin
Сентябрь20/ 2018

Эсимизде кыйын 90-ншы йыллар, кайсы яктан да республикамызга шапкынлык болып турды, тек тил бирлик явга енъмеге амал бермеди.

Буьгуьнлерде республикамызда 40-ка ювык туьрли миллетлер оьз аьдетлери мен, аьр бирисинде тийисли йорыклары ман яшайдылар. Республикамызда бир неше миллеттинъ ваькиллериннен туьзилген аьеллер де бар. Авылдас авылдас пан баска тилде соьйлесе де, юреклери бир – тынышлыкты куьтип урады. Бизим аьлиги тыныш болмаган яшавда татымлыктан баска зат йогары дережеде болмага да керек тувыл.

Янъыларда республикамыз Дагестан халкларынынъ бирлик куьнин белгиледи. Бу байрам Дагестан Республикасында яшайтаган аьр бир миллеттинъ, аьр бир аьдемнинъ байрамы болады. Республикадынъ бас каласы бу куьн ортак майданга туьрли миллетлерди йыйды, солардынъ араларында бу куьн алыс болмаган ер. Бир-бирисин туьрли даьмли аслар ман конак кебинде йолыгадылар, йылы саламларын бередилер, биюв майданларга шакырадылар.

Бизим Ногай район яшавшыларымыз да бу байрамды йылы йолыктылар. Яй маданият уьйининъ алдында заьлимдей авыл яшавшылары йыйылган эдилер, оларды концерт юритуьвшилер Бурлиант Курманова ман Гульфия Кокоева хош коьрип алдылар эм байрам ман кутладылар.

Концерт программасын Кадриядынъ Дагестанга багысланган ятлавы ман аштылар. Йыйылганлар алдында ногай эстрадасынынъ артистлери аьлемет йырларын йырлап эситтирдилер, «Айланай», «Карлыгашлар» биюв ансамбльлери дослык, миллет биювлерин бийип коьрсеттилер. Келген халкка кутлав соьзин «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов айтып кетти.

Дагестан халкларынынъ бирлик куьнине багысланган концерт программасын бизим район яшавшылары тынышлыкта, дослыкта, ийги аьлде карадылар.

Тил бирлик эм татымлык – келеектинъ ийги нышанлары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group