Билдируьв

Ол зат ерли яшавшылар арасында оьз балалары уьшин авара тувдырган. Ногай районы бойынша Россия МВД боьлиги сондай информация ялган эм дурыслыкка келиспейди деп билдиреди. Социаллык тармакларындагы аудиозаписьлер де акыйкатлыкка келиспейди. Саклык тутынъыз, тергелмеген информацияга ынанманъыз эм соны яйманъыз. Аьлиги заманда Ногай районы бойынша Россия МВД боьлиги ямагат арасында авара тувдыратаган, йогарыда айтылган аудиофайлларды эм фотосуьвретлерди таралтув бойынша тергев юритеди. Соны ман бирге Дагестан Республикасы бойынша иш ислер министерствосы атыннан 2018-нши йылда республика еринде бала йойылув акында тек бир аян ис регистрацияланганы акында официаллы кепте билдиремиз.

А.Койлубаев,

Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ начальниги, полиция подполковниги.