• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Депутат сайлавшылар ман власть арасында элши

admin
Сентябрь20/ 2018

Йолыгысты М.Авезовтынъ коьмекшиси Абрек-Заур Лукманов ашты эм соьзди депутатка берди.

Оьзининъ шыгып соьйлевинде депутат М.Авезов ал деп ол 10 йылдан артык заман РФ Коммунистлер партиясынынъ, партия йолдасларынынъ, район сайлавшыларынынъ аркасы ман Дагестан Республикасынынъ депутаты болып сайланып, республика парламентинде 9 йылдан артык онынъ Социаллык политика эм савлык саклав комитетин басшылаганын билдирди.

Депутат республика парламентинде кайсы да бир маьнели соравлар яде законопроектти кабыл этуьв алдында терен ойласувлар эм эрислесуьвлер йоклыгы ол дурыс айтылатаган критика деди.

Онынъ айтувы ман республика сайлавшыларына бас деп уьстимиздеги йылга деп каралган инвестиционлык программасы энъ де маьнели болады. Сол программа ман районлардынъ эм калалардынъ социал-экономикалык оьрленуьви тар байланыслы. М.Авезов республикалык адресли инвестиционлык программасы регионда социаллык объектлерининъ курылысына, газификацияга, маданиятка, спортка, йоллар курылысына баьриси быйылга 643 миллион 293 мынъ маьнет шыгарылганын билдирди. Районлардынъ эм калалардынъ социал-экономикалык оьрленуьвине быйылга 2 миллиард 620 миллион маьнет акша салынган. Сонынъ ишинде Ногай районы бойынша ялгыз бир Орта-Тоьбе авылындагы школа курылысына быйылга 40 миллион маьнет акша каралган.

«Бу ерде ызгы йылларда район бойынша депутат М.Авезов бир зат та этпеген, боьтен де оьзининъ Орта-Тоьбе авылына да деген питне хабарлар коьп таралады. Сога булай деп явап беремен. Мектеб 2003-нши йылда салынып басланган. Уьш-доьрт йыллар узагында ол тек фундамент пен шукырлар кебинде турган эди. Дурысында, мектеб меканы тек 2007-нши йылдан алып меним эм меним тенълеримнинъ аьрекети мен коьтерилип басланды. Меним депутатлык наказым ман 5 миллион маьнетке артезиан казылып, 30-дан артык азбарлар сонынъ сувы ман канагатланган эди. Аьли ол токтаган, насосы янган. Ол меним куьнам тувыл.

Меним депутатлык сорастырувым ман Уьйсалган – Орта-Тоьбе авыллары аралыгында (12 шакырым) автойол салынып басланган. Буьгуьнге 9 шакырым 300 метр йол салынган.

2010-ншы йылда ДР Оькимети 1 миллион маьнет акша шыгарып, соны мени мен макулласып карыж этуьвди беркиткен эди. Ол эм соьйтип те этилинди: 500 мынъ маьнет акша Орта-Тоьбе авылдынъ ишиндеги йолларга эм 500 мынъ маьнет Терекли-Мектеб авылындагы Мир орамынынъ йолына йиберилди.

Меним тилегим эм ярдамым ман Карагас авыл участок больницасы ман поликлиникасына капиталлык ярастырув куллыклары этилинди (ол бир яктан Орта-Тоьбе авыл яшавшылары уьшин деп те этилинди).

Туьрли йылларда меним тилегим мен районымызга 2 «Тезлик медицина ярдамы» автомашиналары берилген, сонынъ эсабында Карагас участок больницасына да. Оьз заманында меним тилегиме коьре Червленные Буруны авыл участок больницасын яптырмадылар. Амал болган шаклы бизим ердеслеримизге эмленуьвге ярдам этемен. Сонынъ акында бирерде мени танымаган аьдемлер орамда коьрип разылык билдиргени шайытлайды», – деди депутат.

Оьзининъ депутатлык аьрекетинде М.Авезов билимлендируьв тармагына да аз маьне берилмейтаганын белгиледи. «Мен эм бизим фракциямыз бир неше кере окытувшылардынъ кыйын акы, педагоглардынъ эм баска бюджетниклердинъ льготалары акында соравларды коьтергенмиз. Амал болган шаклы материал-техникалык базаларын беркитуьв яктан да демевлик этилинген. Мысалы, Куьнбатар авыл орта школасына мен ярым миллион маьнетлик куьрес калшасын, Кара-Сув авыл орта школасына 300 мынъ маьнетлик интернет-такта савга эткенмен. Элбетте, менде уьйкен акша карыжларым яде оьз бизнесим, бир гектар ерим де йок, бу затлар баьриси де меним тилегиме коьре республика Оькиметиндеги досларымнынъ ярдамы ман берилген», – деди ол.

Депутат Авезов соны ман бирге аьлиге дейим шешилмейтаган соравларда да токталды. Солардынъ биревлерининъ шешилуьви онынъ айтувы ман район администрациясы яктан анъламлык болмаганлыгы ман байланыслы. «Айтпага, район ериндеги балаларды савландырув лагерин кайтадан туьзуьв алдынгы район яслар комитети мен соьйлесилген эди. РФ Государстволык Думасынынъ депутаты С.Решульский федераллык орталыгыннан сонынъ уьшин керекли ярдам этеегине де соьз берди (эм ол соьзин толтыраяк эди). Баьри зат та сол лагерь уьшин ер беруьв соравына келип суьринди де калды», – деп билдирди М.Авезов.

Айырым кепте депутат газификация, йол курылыс соравларында токталды. Пенсия реформасы эм, эгер соны РФ Госдумасы кабыл этсе, ол сайланды зат келеекте кайдай сырагыларга келтирмеге болаягы акында оьз ойын айтты.

М.Авезов Ногай район Депутатлар йыйынынынъ сессиясында катнаса келип, Орта-Тоьбе авыл школасынынъ курылысына 11 миллион маьнет, «Кала аьллери» деген республикалык программасында катнасканы уьшин район администрациясына 7 миллион 34 мынъ маьнет акша берилгенин билгени акында айырым белгиледи. «Меним анъламыма коьре, эгер бу акша карыжлары яшавга шыгарылмаса, соларды республика бюджетине кери кайтарадылар. Акша карыжды белгиленген ислерге кулланувды Ногай район администрациясы бажармага тийисли. Соларды буьгуьнлерде ок та кулланып баслав керегеди, неге десе йыл ызына якынлап келеятыр», – деди ол.

Муннан сонъ РФ ногай халкынынъ исполкомынынъ председатели Залимхан Кочеров соьз алды. Ол депутат М.Авезовка Орта-Тоьбе авыл школасынынъ курылысына деп шыгарылган акшады алмага хаст этинъиз деп кенъес берди. З.Кочеров район ерлерин бийлеп алган шегерткиди йок этуьв, Калинин авылы алдындагы кумларды токтатув, районнынъ коьшимли малшылык ерлерининъ такырга айланувы бойынша айырым комиссия туьзбеге керегин белгиледи. Ол коьшимли малшылык ерлери аьли уьшин республика байырлыгы деп саналса да, ал деп Ногай район ерлери эм сонынъ аьллери акында бас деп бизим, ерли яшавшылардынъ, юреклери авырыйтаганын билдирди. «Коьшимли малшылык ерлери ол Ногай районынынъ ерлери, соны РФ Юстиция министерствосы да беркитеди», – деди З.Кочеров.

Йолыгыстынъ тамамында Терекли-Мектеб авыл яшавшысы, коммунист Абейдулла Абейдуллаев коьп соьзди койып, алдымызда коьринип турган маьселеди – Терекли-Мектебти, Червленные Буруныды эм баска авылларды сув ман канагатлав соравын шешпеге керегин айтып белгиледи.

М.Юнусов.

Суьвретте: М.Авезов сайлавшылар алдында эсап береди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group