• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

«Ногай давысы» газетадынъ 80 йыллыгы белгиленди

admin
Сентябрь26/ 2018

Уллы 80 йыллык мерекеде «Ногай давысы» газетадынъ куллыкшыларына эм онынъ аьлиги заманда бас редакторы-директоры Алтынай Атуовага эм савлай редакция куллыкшыларына ийги соьзлер, йоравлар айтылдылар. Элбетте, А.Атуовады бизим халк арасында талаплы редактор, йогары аьдемшиликли, конакбай аьдем деп биледилер. Бас редактор кабинетине аьр дайым куваныш пан киресинъ, неге десе, бу хатыннынъ йылув берген эм таза ниетли коьзлери аьдемлерди тек яхшылыкка коьмилдиредилер, сол аркалы А.Атуовадынъ ногай халкымыз арасында абырайы да уьйкен. Газетага келгенлер аьр дайым сыйланып, аьруьв коьнъил мен кетедилер. Алтынай Юнусовна туьрли яслы аьдемлер мен ийги соьйлеп болувы бизим халкымыздынъ коьнъилининъ оьсуьвине бек аьруьв ярдам болады деп ойлайман. Сонынъ уьшин, «Ногай давысы» газетага аьр дайым ян-якта яшайтаган ногайлар  конак болып келип турадылар эм келгиси де келедилер деп билемен. Онынъ аьруьв етекшилиги мен эм билими мен бу газета аьлемет макалалар баспалайды, ногайлар яшайтаган ерлерде туьр-ли шараларда ортакшылык этеди.

Мереке бойынша А.Атуовага сахнага шыгып соьйлемеге шакырылганда, КЧР Ногай район етекшилерине ол савлай редакция куллыкшылары ман коьп муьсиревли экенин билдирди эм булай деп айтты: «Бизим газетадынъ энъ уьйкен борышы – ногай тилимизди эм маданиятымызды саклав. Бу борышты биз аьруьв билемиз эм соны толтырмага аьрекет этемиз. Келеекте, бизим газетадынъ 100-йыллык мерекесин байрамшылав куьнине де еткен куьнди бизге Алла берсин», – деп белгиледи. 

Валерий Казаков оьз ногай тилимизди сакламага керекпиз, ана тилимизди саклай келе, биз оькиметимиздинъ бир тамырын саклаймыз, не уьшин десе, Россия Федерациясына киретаган баьри тиллер де онынъ коьнъил куьши деп саналады деди. «Мен оьзиммен яслы аьдемлер, язувшылар, шаирлер атыннан бизим «Ногай давысы» газетасына язылмага шакыраман», – деди В. Казаков. 

Мерекеде, бу сыйлы газетага коьп куьшин салган Тамара Дышековага да соьз берилмей болмады. «Мен 50 йыл бойынша «Ногай давысы» газетасында куллык эткенмен. Бизим белгили ярыкландырувшымыз А-Х.Ш.Джанибеков – меним биринши редакторым ман, Ф.А.Абдулжалилов пан эм сондай тагы да бек белгили аьдемлеримиз бен бирге аьрекет эткенмен.  Сол заманнан алып, газетамыз аьр дайым халкымызга керек, ол заманга коьре туьрленеди эм оьз маьнелигин де йоймай келеди», – деди бизим язувшымыз. 

Ногай шаиримиз эм язувшымыз Бийке Кулунчакова оьзининъ энъ биринши кере бу газета редакциясына келгени, С.Капаев, К.Кумратова ман эм савлай куллыкшылары ман танысканы акында бир аьруьв этип хабарлады эм ногай газеталарымыз аркалы шаирлеримиз, язувшыларымыз да коьнъиллери коьтерилип адабиат бойынша оьскенлер деп, газетага оьз разылыгын билдирди. «Дуныядынъ кайсы еринде яшасалар да, ногайлар бир-бирисин коьрмеге, соьйлемеге талаплайдылар, бир-бирин излейдилер», – деди Б.Кулунчакова.

Фарида Сидахметовадынъ айтувына коьре, ол ногай тилинде биринши ятлавын 1985-нши йылдынъ ызында язган. Ногай тилин окымаган кызды бу газетада куллык эткенлер уьйреткенлер, сонынъ уьшин коьп анълатканлар, туьзеткенлер, яс шаирдинъ юрегин  авыртпаяк уьшин  онынъ кателерин юмсак кебинде анълатканлар, коьнъилин коьтергенлер. Соьйлевининъ ызында ол «Майталкан» деген ятлавынынъ ярасыклы сыдыралары ман тынълавшылардынъ коьнъиллерине кирди. 

Белгили шаирлеримиз М.Ханов эм С.Майлыбаева да «Ногай давысы» газетасына оьрленуьвди йорадылар. Олар да бу газетадынъ уллы куллыкшылары ман кайтип байланысып баслаганы акында хабарладылар. С.Майлыбаева оьз ятлавын окып, газетады сол мерекеси мен йылы кутлады. 

Мерекединъ ызында А.Атуовадынъ айтувындай, бу куьн уьйкен той болды, мунда халкымыздынъ  савлай адабиат аьрекетшилери келгенлер, коьп йылы соьзлер айтылды, йыравшылар оьз йырларын эситтирдилер, юреклерди куванышка толтырдылар, бу куьнге усаган байрамлар ногай халкымызда коьп болсынлар деп, баьрине де наьсип эм ден савлык сагынды. 

«Ногай давысы» газетамыздынъ 80 йыллык мерекесине багыслап, мен оьз ятлавымды язганман. 

Халк тарихин хабар этип,

Куьшлилерди баьтирлетип,

Усталыга куват берип,

Яша, «Ногай давысы!». 

Данъылларды кенъ яйнатып, 

Тавыслыды сен йырлатып,

Балаларды онъ ойнатып,

Яша, «Ногай давысы!».

Йигитлер де ярысларда,

Куьш коьрсетер ат шапканда,

Коьрсеткен сен  макаланъда 

Яша, «Ногай давысы!».

Буьгуьн 80 сага толды,

Ногайларым мунда толды –

Коьнъиллерге саьвле конды,

Яша, «Ногай давысы!».

В.Лукманова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group