• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Ногай районынынъ сыйлы ясы уьйкен несили! 

admin
Октябрь01/ 2018

Ясы уьйкен аьдемлерди сыйлав, оларга ярдам этуьв – аьр биримиздинъ борышымыз. Сиз аьдем баалыкларын эм аьдетлерди саклавшылар боласыз, оьзлеринъиздинъ балаларынъызга эм уныкларынъызга алал йолдас эм тирев. 

Бу куьн районымыздынъ оьрленуьвине коьп куьш салган ясы уьйкенлеримизге, кыйын согыс йылларды оьткен ветеранларымызга, элди туьзетуьвде катнасканларымызга айырым савболсын айтамыз. 

Ак юректен оьз ясларына карамастан эли уьшин аьрекет бардыратаганларды кутлаймыз, аьр биринъизге ден савлык, суьйиниш эм узак оьмир йораймыз. Сизинъ яшаган йылларынъыз сизге тек оьктемсимеге алат болсын, тоьгерегинъиздеги ясларга ийги коьрим болып турынъыз.

«Ногайский район» МР аькимбасы                        М.Аджеков.  

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group