• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Аьдем иси мен ярасык

admin
Октябрь04/ 2018

Тек сондай ойлар ялган болып шыгады, эгер сол ийги ис орынга куллыгын бажармайтаган аьдем олтырса, ога ис борышлар да авыр болып коьринип, пайдасыз экен деген соьзлер де коьтериледилер. Баьри зат та кеспи усталыктан, аьдемнинъ куллыксуьерлигиннен себепли болады. Бизим Марина Ильясовна Байгишиева кайсы заманларда да оьз исин таза, бир сорав тувмагандай этип бардырады. Сулыплы куллыкшы оьзининъ ис аьрекетин Грозный каласындагы медициналык окув ошагын окып битиргеннен сонъ баслаган. Ол баслап Ногай район орталык больницасынынъ хирургиялык боьлигинде ислеп баслады. Тыныш тувыл эди. Баьримизге де белгили болганлай, кайсы ис аьрекет те яс специалистке тыныш болмайды. Ис борышлар тик каядынъ басындай болып коьринедилер. Аьли йырма йылларга ювык заманлар озадылар, Марина Ильяс кызы Байгишиева неврология кабинетинде медициналык сестрасынынъ куллыгын усташа юритетаганы. Ол оьзининъ ис аьрекетин бардырган йыллары ишинде коьп кере Сый грамоталарга, разылык соьзлерге тийисли болган. Буьгуьнлерде Дагестан Республикасынынъ Савлык саклав тармагынынъ отличниги деген коькирек белгиси де бар, йогары категориялы специалист те болады. Марина Байгишиева акында ис йол даслары тек ийги соьзлер айтадылар. Ол ис йолдаслары арасында да сый -абырай казанган аьдем. Буьгуьнлерде Маринадынъ уьйкен куьези – уныклары. «Солар меним дирегим эм тиревим, сенимим эм каранъада куьн ярыгын берген шыракларым», – дейди ол уныклары акында. Медицина куллыкшысынынъ иси енъиллерден тувыл. Олар кайдай маразлылар ман да йолыгысадылар, аьр бирисине айырым карав, аьр бириси мен йылы соьйлев керек болады. Сонынъ уьшин аьр бир медицина куллыкшысына шыдамлыкты, ден савлыкты йорайман. Марина Ильяс кызы болса, оьзининъ ис йолдасларына ийги коьрим болып, коьп йылларга турганын куьтемиз.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group