Йолда саклык тутынъыз

Мектебте йол-юрис кавыфсызлыгы бойынша муьйис аьзирленген, мунда ойынлар, уьйретуьвлер юритиледи. Солай ок 1-нши «б» класс етекшиси Д.Ахмедова Ногай районы бойынша ДПС инспекторы Э.Картакаев пен йолыгыс уйгынлады. Ол балаларга йолда оьзин кавыфсыз юритуьв, тетикти йолда айдав йорыгы акында айтты эм окувшыларды орамга шыгарып, йолды дурыс оьтуьв йорыгын коьрсетти. 5-нши «в» класс етекшиси Э.Валиева ДПС инспекторы Р.Дильманбетовты дериске шакырды. Оны ман болган хабарласув йосыгында, окувшылар туьрли соравлар бердилер. Класс 3 куьпке боьлинип, йолюрис йорыклары бойынша интерактивный викторина озгарды. 2-нши «г» класс окувшыларына класс етекшиси Ю.Махмудова «Сак бол, йол» деген кызыклы видеоролик коьрсетти. Оны карап балалар йолда туьрли аьллерде оьзин кайтип юритуьв кереги акында ойландылар, оларга Э.Картакаев ярдам этти. 5-нши «б» класс етекшиси А.Саитова ата-аналарга йыйын озгарды. Мунда ол ГИБДД куллыкшысы Р.Дильманбетовты шакырды. Ол йыйылган атааналарды балалардынъ катнасувы ман йолларда болатаган оьзгерислердинъ статистикасы ман таныстырды, тагы да йолда, ямагат коьликлерде оьзин кайтип юритуьв кереги эм аьр бир ата-ана балалары ман йол-юрис йорыклары акында хабарласувлар юритуьв керегин айтты. 3-нши «г» класстынъ етекшиси Р.Шоматова балалар ман «Йолюрис йорыкларын сиз ийги билесиз бе?» деген викторина уйгынлады. Ол «Сак болынъыз, яяв юрген аьдем!» деген видеоролик окувшыларга коьрсетти. Дериске ПДН инспекторы К.Мусаев шакырылды. Окытувшы А.Койбаков аьр бир ОБЖ дерисининъ басында йол-юрис йорыкларын кыскаша окувшылардынъ эсине салады. Уьстимиздеги 2018-нши окув йылында мектебте 4-6-ншы класслар окувшылары сырасыннан яс йол-юрис инспекторларынынъ отрядлары туьзилген, баьриси 10-ав. Отрядлар балалары 1-3-нши класс окувшылары ман мектебтеги ПДД муьйисининъ касында уьйретуьвлер юритедилер. Янъыларда белгиленген отрядлардынъ катнасувшылары «Верны ЮИДовской стране» конкурсынынъ мектебтеги кезегинде катнастылар. Конкурска баьри 10 отряд та бек ийги аьзирленгенлер, аьр бирисининъ оьз айырым кийими бар эди. Оларга белги бермеге ПДН бойынша инспекторы К.Мусаев, Э.Картакаев шакырылдылар. Конкурс сырагылары бойынша 1-нши орынга 4-нши «б» класс (етекшиси З.Эсергепова), 2-ншиге – 4-нши «г» класс (етекшиси А.Кокшеева), 3-ншиге – 5-нши «б» класс (етекшиси А.Саитова) тийисли болдылар.