Сыйлы китапте баспаланган етекши

Ол Россия Федерациясынынъ ат казанган билим тармагынынъ куллыкшысы. Ога куллыгын аьруьв  юргистетаганы уьшин, Ставрополь крайынынъ Яслар политикасынынъ билим эм илми министерствосыннан, Нефтекум муниципал район администрациясынынъ билим боьлигиннен коьп Сый грамоталары тапшырылганлар.  
Х.Янмурзаева «Деловые женщины России» деген  ортакроссиялык Сый дипломы ман, 11-нши савлайроссиялык «Успех- 2015» конкурсында баргылы орыны ман савгаланган эм «Директор школы Ставрополья-2017» край конкурсынынъ катнасувшысы болады.  
Х.Янмурзаева, бу йыл баспадан шыккан, «Летопись возрождения России» деп аталган, «Россия в лицах» альманахына кирген. Бу китап аьлиги заманнынъ баьтирлерине, бизим элдинъ яшавшыларына, бизим Аталыгымыздынъ сыйын беркитип, аьр куьн сайын кербиш салгандай болып, янъы эм куьшли элди куратаганларга багысланган. 
Ставрополь крайыннан бу китапке баьриси доьрт аьдем киргенлер.