Юрегинъ мыратка талпынса

«Альберт – аьдил эм алал аьдем. Намыслык эм туврашылык деген анъламлар бу яска тек соьзлер тувыл. Ол оьзин яшавда да, аьр бир куьресте де бек йогары кепте юритип болады», – деп айтады онынъ акында Россиядынъ атаклы тренери Руслан Куштанов.

Альберт Батыргазиев пен Руслан Куштанов 12 йылдынъ артында «Прометей» спорткомплексинде йолыкканлар. Альберт оьзининъ агасы ман бу спорткомплекске  каратэга уьйренмеге юргенлер. Альберттинъ агасына каратэ яраган, ама Альберт баска спорт тармагын излеген, ата-анасына оны бокс секциясына бермеге тилеген. Олар ога каратэди таслаттырмаска шалысканлар, ама яс оьз йолын излеп, мырадына етпеге бек шалыскан. Альбертти бокска аянлы тарткан. 

«Прометей» деген янларындагы залда каратистлер мен кикбоксерлар да аьрекет эткенлер. Он ясындагы Альберт сонда уьйренмеге келетаган болган. Онынъ сонъында болган тренери Р. Куштаков каладынъ йыйылыс командасындагы куьресшилер мен каьр шеккен, оларды халклар ара эм савлайроссиялык ярысларга аьзирлегени уьшин, Альбертти уьйретпеге коьп заманы да болмаган. Альберт оьзи шетте уьйренип турган. Бир заманларда, арыганлыктан, ол кала автобусы ишинде уйклап калып, каладынъ ызына дейим де кетип, сол автобуста кайтадан кайтып келетаган куьнлери де болганлар. Кене де, аьруьв кондукторлар карсы келип, ясты аяп, кайткан йолга акшасын алмаганлар. Сондай ийгиликлерди эткен аьдемлерди Альберт бир де мутпас деп ойлайман. 

Альбертке энъ биринши уьйкен енъуьв 2013-нши йылдынъ коькек айында келген. Сол заманда А. Батыргазиев Красноярск каласында яслар ара бириншилигининъ енъуьвшиси болган. Ярым йылдан сонъ Польша элинде Краков калада Европа бириншилигинде катнаскан. Бир йылдан сонъ Италияга, сонъ Ирландияга да барган. Аьлиги заманда  20 ясындагы Альберт Батыргазиев дуныя бириншилигининъ енъуьвшиси деген эки титулдынъ, бир европалык титулдынъ, халклар ара классынынъ спорт устасы деген ат иеси. 

Альберт оьзининъ куьшин бокс бойынша да тергеп карагысы келеди. Ол кала бириншилигинде катнасып, онда бир куьресте енъип, округтынъ бириншилигинде катнаспага ыхтыяр алган. Сонъ оны профсоюзлар бириншилигине шакырганлар.Онда да енъип, Тюменьде оьткен Россия бириншилигине шыккан. Тюменьде ол биринши куьресте енъген, экинши куьресте биринши раундта куьндесин эки нокдаунгка йиберген,уьшиншисинде–Европа бириншилигининъ енъуьвшиси мен айкасып, бир неше очкога енъилген. 

2017-нши йылда  А.Батыргазиев Шешен Республикасынынъ Грозный каласында бокс бойынша биринши орынды алган. Бу йыл Румыния элинде 19-20 ясындагы яслар  арасында оьткен Европа бириншилигинде катнасып, Альберт Батыргазиев Халклар ара классынынъ спорт устасы атка тийисли болган. 

В.Лукманова.

Суьвретте: А.Батыргазиев.