• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Куллыктынъ сапаты тергелип тураяк

admin
Октябрь18/ 2018

– Маданият, социаллык яктан канагатлав, савлык саклав эм билимлендируьв тармакларында аьрекет этетаган организациялардынъ куллыкларына биревге де бойсынмай баа беруьв бойынша  Ямагат советтинъ борышлары акында хабарласанъыз экен.

– РФ Президентининъ май айында алынган Указларына,  Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ «Маданият, социаллык яктан канагатлав, савлык саклав эм билимлендируьв тармакларында халктынъ аьжетин битируьв бойынша этетаган куллыкларына биревге де бойсынмай баа беруьв акында» токтасына коьре «Ногайский район» МР администрациясында Ямагат совет куллык этеди. Ямагат совет «меннен кетсин, иесине етсин» деп туьзилмеген. Совет яшавда куьн сайын йолыгатаган, катнасатаган организациялардынъ –  маданият эм билимлендируьв учреждениелердинъ куллыгын туьрлендируьвде оьз себебин этпеге аьдемлерге амал береди. Олай дегенимиз, бу организациялардынъ этетаган куллыкларынынъ сапатына, учреждениелердинъ материал-техникалык канагатланувына, ислейтаганлардынъ аьдемлерге кайдай коьнъили мен карайтаганына  гражданлар оьзлери баа бермеге тийислилер. Оннан сонъ, олар оьзлери  маслагат-кенъеслери калай толтырылатаганын коьрмеге тийислилер.

Биз, мысалы, маданият эм билимлендируьв учреждениелердинъ куллыкларынынъ сапатына баа беремиз. Биз берген баалар папкаларга тигилип, столлардынъ кутыкларына салынып койылмага керек тувыл.Сонынъ уьшин де биз берген бааларга коьре, мысалы, билимлендируьв тармагында, гражданлардынъ маслагатларына, тилеклерине, шагынувларына эс беретаган организацияларды коьтергишлевдинъ эм аьдемлерди тынъламага эм эситпеге, оьзлерининъ исининъ хайырлыгын арттырмага суьймейтаганларга  тийисли демби этуьвдинъ туьз эм берк йосыгы ойласылган. Солай ок Советтинъ маслагатларына коьре, организациялардынъ аьрекетин ийгилендируьв, табылган кемшиликлерди тайдырув йоллары каралаяк, организацияларга алатлар, муьлк, техника алув яктан коьмек этилеек. Организацияларга, олардынъ етекшилерине эм куллыкшыларына  акшалай яктан тоьлевлер токтастырылганда Советтинъ берген баалары эсапка алынаяк. Солай ок Советтинъ маслагатларына коьре айырым  куллыкшылардынъ квалификациясын оьстируьв уьстинде куллыклар каралаяк.

– Биз, гражданлар, учреждениелердинъ куллыкларына баады кайтип береекпиз?

– Гражданлардынъ ой-маслагаты учреждениелердинъ куллыгына баа беруьвде бас орынды тутады. Бу ямагат яктан  тергев салувдынъ баска кеби. Бу кеп патшалык тергевди,туьрли социологиялык актарувларды, туьрли  кеспилик рейтинглерди толтырады.

Гражданлар, мысалы, билимлендируьв  организациялардынъ куллыклары акында оьз ойларын bus.qov.ru  яде тийисли организациялардынъ официальный сайтларына язадылар. Айтпага, bus.qov.ru куллыктынъ сапатына биревге де бойсынмай баа беруьвди озгарувдынъ акында  толы эм дурыс билдируьв алувдынъ булагы. Сайтларга язылган ой-токтаслар баьри де тергеледилер эм олар бойынша  амаллар  коьриледилер. 

Солай ок Совет тийисли организациялардынъ  этетаган куллыкларынынъ сапаты акында халк арасында сорав юритпеге болады. Сол соравлардынъ тамамлары бойынша да амаллар  коьриледи.

Район администрациясыннан баска болып, школадынъ окытувшысы, уьйкен класслардынъ окувшысы яде ата-ана школадынъ яде айырым окытувшыдынъ куллыгынынъ сапатына разы болмаса, бизим Советке сол школадынъ яде окытувшыдынъ исин тергеп, онынъ куллыгына баа бермеге аьризе этпеге ыхтыярлары бар.

– Бу истинъ оьлшеми де, маьнеси де уьйкен коьринеди.

–  Бу истинъ оьлшеми акында айтканда – районнынъ ортак билим беретаган школаларынынъ, балалар бавларынынъ, спорт школаларынынъ, маданият организацияларынынъ аьрекетлерининъ сапатына  баа бермеге тийисли. Истинъ маьнеси эм яваплыгы акында. Бу тапшырылган иске биз яваплы кепте карамага борышлы боламыз, неге десе билимлендируьв эм маданият организациялардынъ куллыгынынъ сапатын ийгилендируьв оьз алдына маьнели ис. Солай ок йылдынъ ызында республикамыздынъ Аькимбасы В.Васильев  организациялардынъ куллыгына биревге де бойсынмай баа беруьв аьрекетининъ тамамлары бойынша ДР Халк Йыйынынынъ алдында шыгып соьйлеек. Бу зат Россия эм Дагестан   етекшилери бу иске уьйкен маьне беретаганы акында аян шайытлайды. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group