Коьрсетуьв сапаты коьпке ийгиленеек

Цифровой телеберуьвге коьшуьвдинъ бир неше йорыклары бар. Бириншилей, эски алатты янъысына авыстырув – ол цифровой телевидениеге коьшуьвдинъ энъ де тыныш йосыгы. Олай дегени, сиз оьзинъиздинъ теле- эм радиоприемниклеринъизди толы кебинде цифровой сигналды алатаган янъыларына авыстырасыз. Ама бу ерде сизинъ яшайтаган еринъизде таралатаган цифровой телеберуьвдинъ форматын эм стандартын куьнибурын эртерек билинъиз. Мысалы, ишине MPEG-2 AVC приемниги салынган телевизор MPEG-4 AVC стандартлы сигналды алып болмайды, эки де приемниклер цифровой телеберуьвлер приемниклери болганына да карамастан. 

Эски телевизорынъызга косымша айырым цифровой приемник салмага да боласыз. Ол энъ де тыныш йосык болады, неге десе сондай приемникти телевизорынъызга салув коьп карыж тилемейди эм соны ерлестируьв эм кулланув енъил. Сондай йосыкты кулланув уьшин цифровой приставка алмага керегеди. Сол приставка цифровой сигналды аналоговыйга туьрлендиреди. 

Сигналдынъ булагын авыстырмага боласыз. Бу йосык эш биревге де бойсынмайтаган телепровайдерлер бар болса маьнели. Сизге тек сигналды алув-беруьв йосыгын авыстырмага туьседи (кабельли передача яде ethtrnet передача йосыгы). Бу ерде туьрлендируьв исин провайдер толтырады. Сизинъ телевизорда бар болган баска стандартты кулланув. Бу йосыкты, эгер сиз спутник антеннасы аркасы ман телевидение карайтаган болсанъыз кулланмага онъайлы. Бу ерде телеберуьвлер йосыгындагы туьрленислер сизге тиймейди, неге десе сиз DVD-S стандарты бойынша цифровой кебин кулланасыз.

Онлайн-телевидениеди кулланув. Бу ерде сизге интернет тармагы ман йогары тезлик пен косылув керегеди. Бу йосыктынъ етиспевлиги – интернет-косылувдынъ тезлиги видеодынъ сапатын куьшли тоьменлетеди, солай ок соны тек тармак пан куллык этетаган алатларда яде компьютерде карамага болады. 
Соны ман сизге эртеректен цифровой телеберуьвдинъ кайсы стандартына косылмага, солай ок сигналды кайтип алмага суьетаганынъызды билуьв керегеди.