Интернетте кавыфсызлыкты канагатлав ниет пен

2014-нши йылдан алып эндиги бес йыл узагында Интернет тармагында кавыфсызлыкты канагатлав бойынша Ортак дерисинде элимиздинъ эм алдынгы СССР ерлериндеги миллионлаган балалар эм оьспирлер ортакшылык этедилер. Айтпага, 2014-нши йылда бу шарада 11 миллион оьспирлер катнаскан болса, 2017-нши йылда сонда 32800 мектеблер, 2 миллион 100 мынъ ата-аналар, 440 мынъ окытувшылар ортакшылаганлар.

Ортак дерис 2018-2020-ншы йылларга элимизде балалардынъ информационлык кавыфсызлык концепциясын яшавга шыгарув бойынша Шаралар планы эсабында оьткериледи. Бу планнынъ бас ниети – бизим балаларга кавыфсыз информационлык йорыкларды кеплендируьв шартларын туьзуьв.

2018-нши йылда Интернет тармагында кавыфсызлыкты канагатлав бойынша Ортак дерис информационлык ямагатынынъ соравлары бойынша йогары дережеде Савдуныялык йолыгыс баргысын казанув конкурсынынъ ярым финалынынъ енъуьвшиси болды. Соны уйгынлавшылар деп ООН туьрли организациялары саналады.

Ортак дерис быйылдынъ 30-нши октябринде оьткерилмеге каралады.