Конференция оьтти

Мунда ОНФ белсеншилери мен Россия Президентининъ стратегиялык Указында болган борышларды хайырлы толтырувдан тура маслагатлар каралды. Солай ок олар Халк фронтынынъ исининъ янъы форматлары, приоритетли тематикалык барыслар акында айттылар. Конференцияда ортакшылык эткен ДР Илми эм билимлендируьв министри Уммупазиль Омарова Халк фронты ман биргелес ислеегин билдирди. Халк фронтынынъ регионаллык конференциясынынъ куллыгы уьстимиздеги 2018-нши йылдынъ ызында Москвада болаяк Ортакроссиялык халк фронтынынъ съездининъ делегатларын беркитуьв мен тамамланды.