• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Кишкейлердинъ онъайлыгын ойлап

admin
Октябрь26/ 2018

– Ясы етпеген балаларга алиментлер кайдай кадерде тоьленеди? – Бизим куллыгымызда алиментлер бойынша борышларды алув маьнели орынды тутады. Аьел ара эрислер яшавда йыйы йолыгады, сонынъ уьшин де олардынъ аьр кайсысын да тешкерип карав эм дурыс карар шыгарув керек болады. Алиментлер кадери тоьлевшидинъ кыйын акыннан шыгады. РФ Аьел кодексининъ 81-нши статьясына коьре, алиментлер тоьлев акында атааналар арасында соьйлесуьв йок болса, судтынъ карарына коьре ол ай сайын бу оьлшемде тоьленеди: бир балага – тоьлевшидинъ кыйын акынынъ яде баска келимининъ доьрттен бир пайы, эки балага – уьштен бир пайы, уьш эм артык балага – яртысы. – Эгер тоьлевши ислемейтаган болса, оннан алимент калай кепте алынады? – Эгер тоьлевши ислемейтаган болса, оны Яшавшыларды ис пен канагатлайтаган орталыкка йиберемиз. Айтпага, сол гражданлардынъ, тоьлевшилердинъ, баскаларга караганда, куллыкка туьспеге ыхтыярлары артык. Сонынъ уьшин де оларга куллык излегенде кеспили коьмек шеретсиз этилинеди. Тоьлевши акша тавып басласын деп этилинеди ол зат, неге десе аьр бир тоьлевшидинъ аргы ягында бала турады. Бизим бас борышымыз – тоьлевшиди уголовлык явапка тартпай маьселеди баскалай шешип карамага. – Ислей турып алимент тоьлемейтаганларга кайдай шаралар коьриледи? – Ислей турып алимент тоьлемейтаганларга баьри тоьлевшилерге этилетаган амаллар коьриледи, мысалы, официаллы кепте эскертуьв этиледи, суд карарына коьре алимент алув, коьлик айдавга ыхтыярын тыюв, Россия Федерациясыннан баска якка шыгувын тыюв, акшаларын ыслап алув. Эгер тоьлевши республикада йок болса, биз оны тилекшидинъ аьризесине коьре яде оьз эркимиз бен излестирип баслаймыз. Сол куллык пан излев бойынша судебный исполнитель каьр шегеди. – Кашан тоьлевши кайда экени белгисиз аьдем деп эсапланып баслайды? – Эгер излев басланган сонъ, бир йылдынъ узагында тоьлевшидинъ яшайтаган ери белгиленмесе, алимент тоьленмеге керек аьдем тоьлевшиди кайда экени белгисиз деп эсаплав акында судка аьризе язады. Соннан сонъ алимент тоьленмеге керек балалар асырайтаган аьдемин йойганда берилетаган пенсия алмага болады. Тоьлевшидинъ уьймуьлки сенимли управлениеге бериледи, олай дегени, сол аьдем уьй-муьлкине ие шыгып болмайды. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group