• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Оьнерли кыз Алина

admin
Октябрь31/ 2018

      Энди алдыда ногай кызымызды республика бойынша ярыс куьтеди, онда да ога 1-нши орынды йораймыз. Алина бес ясыннан алып йырлап баслаган. Аьли ога тек 9 яс болса да, уьндиригинде сый грамоталар туьзилип турадылар: «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамовтан, туьрли конкурслардан, бала байрамларыннан. Алина Сраждин Батыров атындагы саният мектебинде вокал боьлигинде окыйды, онынъ окытувшысы Боранбийке Исмаил кызы Коккезова.

      Оьнерли кыздынъ анасы Эмма Мурзаева – Кумлы авыл маданият уьйин етекшилейди эм кызынынъ оьнерин оьстирмеге, канатландырмага куьшин аямайды. Балалар – яшавдынъ мырады, куьези, олар оьсселер, бизим де коьнъилимиз тавдай бийик болады. Мен болсам, Алинага алдыдагы йолында тек енъуьвлерди йорайман, занъыраган конъырав сеси сав дуныяда эситилсин.

      С.Нукова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group