Тармакты оьрлентуьв ниет пен

      1998-нши йылда Россия экономика министерствосы «Россияда цифровой телевизионлы беруьвлер тармагын туьзуьв бойынша комплексли проектти аьзирлев» циклин оьткеруьв акында конкурс билдиреди. Ол зат цифровой беруьвлер уьшин тийисли тармакларды эм алатларды туьзуьв керегин белгилеген.

      Аталык алатларын кулланув аркасы ман эфирли цифровой телевидениединъ сулыплы зонасынынъ биринши тергев эсабында курылган беруьв орталыгы Нижний Новгород каласында орынластырылады. Цифровой телеберуьв уьшин 50 телевизионлык каналы шыгарылады. Сол орталыкты биринши кере 2000-ншы йылдынъ шилле айынынъ 2-нши куьнинде ислетип караганлар. Цифровой телеберуьвлердинъ эфирли эм кабельли сулыплы зоналары солай ок Санкт-Петербургта да курылады.

     2003-нши йылда ер уьстиндеги (эфирли), кабельли эм спутник беруьвлери уьшин бир неше техникалык алатларын ясав бойынша бас ислери тамамланады.

     2002-нши йылда DRM эм DAB стандартларында цифровой радиоберуьвлер уьшин аталык техникалык алатларды тергевлер эм аьзирлевлер басланады. Аьлиги заманларда дуныяда биз йогарыда белгилеген уьш халклар ара стандартлар тармаклары ислеп турадылар. Россия Федерациясында DVB европа стандартына алды йол бериледи.

     Халклар ара стандартизация организациясынынъ баславы ман 1993-нши йылда видеосигналларды йыюв стандарты MPEG-2 цифровой телеберуьвлер тармагынынъ туьзилуьви уьшин табан болды эм коьп йыллар алдыга техникадынъ бу йолынынъ оьрленуьвин белгиледи. Баьри дуныя эллери демеге де болады, сол стандартты кабыл этип алганлар эм сонынъ амалларын кенъейтип барадылар. Бу стандарт бойынша кодерлер телевизионлык коьрсетуьвлерининъ йогары сапатын эм сигнал тезлигин канагатлайдылар.