• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Уйгынлы аьлде оьтти

admin
Ноябрь07/ 2018

       Район етекшиси Мухтарбий Аджековтынъ токтасы ман район администрациясынынъ экономика, финанс боьликлерининъ эм Ногай районы ман Южно-Сухокумск каласы бойынша ОСП куллыкшыларыннан яваплы аьдемлер беркитилгенлер. Шарада авыл поселение администрацияларынынъ аькимбаслары эм куллыкшылары ортакшылык эткенлер.

      Налоглар тоьлев куьнинде яваплы аьдемлер авыл администрацияларынынъ ваькиллери мен бирге налог тоьлевден бас акашатаганлардынъ азбарларына кирип шыкканлар. Олар авыл яшавшылары арасында муьлк эм баска налогларды тоьлев кереги акында анълатув ислерин юриттилер. Солай ок районнынъ уьйкен деген учреждениелери мен организацияларына да барып, солардынъ етекшилери эм куллыкшылары ман налоглар тоьлев акында соьйлесуьвлер оьткердилер. Налоглар тоьлев куьни сырагысында районнынъ туьрли бюджетлерине 210 мынъ маьнеттен артык акша туьскен. Налоглар йыюв куллыгы армаган бардырылаяк.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group