Дослыгымыз беркисин деген ниет пен

      Бу турнирди Ставрополь крайынынъ Нефтекум кала округынынъ администрация ери бойынша куллыкларынынъ управление начальниги Б.Аджениязов эм МКДО ДЮСШ тренери, ярыстынъ бас судьясы С.Бекмуратов уйгынлаганлар. 
      Келген командаларды, футбол бойынша турнир уйгынлавшылар 4 куьпке боьлгенлер:
                                   А куьпте: Бейсей, Новодмитриевка, Тукуй-Мектебтинъ 2-нши командасы.
                                   В куьпте: Коясыл эм Тукуй-Мектебтинъ 1-нши командасы.
                                   С куьпте: Ыргаклы, Абрам-Тоьбе, Новкус-Артезиан командасы.
                                    Г куьпте: Орта-Тоьбе, Карагас, Терекли-Мектеб командасы.
      Футбол бойынша турниринде 1-нши орынга Коясыл авыл командасы тийисли болды – 5 мынъ маьнет акша, 2-нши орынды Новкус-Артезиан авылыннан-оларга 3 мынъ маьнет акша эм 3-нши орынды Новодмитриевка авыл командасы алганлары уьшин 2 мынъ маьнет акшалай баргылары берилген. Соьйтип, энъ аьруьв ойнаганлар: Данияр Аманаевке эм Артур Култаевке Коясыл авылыннан, Муратхан  Мурзагишиевке Ново-Дмитриевкадан, Рамазан Аджимусаевке эм Андрей Демченкога Новкус-Артезиан авылыннан айырым савкатлар тапшырылганлар. 
      Ясларымыздынъ ийги ойнап болганларына, футбол ойынынынъ туьрли амалларын уста кулланганларына куьезленип, коьп аьдемлер карап турдылар.
Муннан сонъ эртенъгиси куьн Тукуй-Мектеб авылында 10-11 ясындагы эр балалар арасында футбол бойынша турнир озгарылды. Тукуй-Мектеб авылыннан «Мадар-1» эм «Мадар-2» командалары, Ачикулактан, Новкус-Артезианнан, Степнов районынынъ Степнов авылларыннан эм Курской районынынъ Курской станицасыннан балалар йыйналдылар. 
      Турнирде 1-нши орынды Тукуй-Мектебтинъ «Мадар-1» командасы, 2-ншиди Степной авылы, 3-ншиди Курской станицасы алганлар. 
       Бу футбол бойынша турнирде энъ де ийги ойнавшы деп, Тукуй-Мектеб авылыннан Эльдар Канмурзаевти белгилегенлер.
       Туьрли ерлерде яшайтаган яслар бу куьн аьруьв таныстылар эм досластылар. Майданда шалысып юрген ден савлыклы ясларымызды коьргенде, халкымыздынъ келееги бар экенин, яшаягын билип, коьнъилим бек суьйинди. 

В.Лукманова.
Суьвретте: балалардынъ енъуьвши командасы.