Эр кисилер мен бир сыдырада

Бизим киели язувларымызга коьре, хатын эр кисидинъ кабыргасыннан ясалган болганга коьре, хатынлар эр кисилердинъ дайым янларында. Буьгуьнлерде Россия Федерациясынынъ полиция куллыкшысынынъ куьни белгиленеди. Сондай яркын кеспилик байрамын бизим Ногай районымызда бир неше юзлеген полиция куллыкшылары йолыгадылар. Сол сыдырада бизим Марина Тангатар кызы Танбулатова да бар. Марина Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигинде 15 йыл узагында ис аьрекетин бардырады. Сол йыллар ишинде оьзин бек талаплы, билимли куллыкшы этип коьрсетип келеди. Ол ис йолдаслары арасында да сый казанган кыскаяклылардан. Яшав йолымда мага да бактым Марина ман распага амал берген. Марина касиетине коьре, аьдилликти суьетаган аьдем. Ол кайсы ерде де йолыккан аьдемлер мен тил де тавып болатаган кыскаяклы, тувган маьселеди де дослык аьлде шешпеге шалысар. Ол меним эсимде соьйтип калган. Меним ойыма коьре, сол касиетлери ога буьгуьнлерде де ис орынында уьстинликке етиспеге амал беретагандыр. Марина Тангатар кызы Танбулатова Дагестан Республикасынынъ МВДсыннан ис аьрекети бойынша уьстинликлери эм Россия Федерациясынынъ иш ислер органларынынъ штаблы боьликлери туьзилгенли 100 йыл толувы ман байланыслы болып, Сый грамота ман савгаланган. Ол буьгуьнлерде штаб куллыгын тергев эм планлав, анализ этуьв бойынша тамада инспектор ис аьрекетин бардырады. Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ начальниги Абдурахман Ильяс увылы Койлубаевтинъ айтувына коьре, Марина оьз исин яваплы толтыратаган куллыкшылар саныннан. Ол иш ислер органларынынъ аьрекетин ийгилендирмеге болатаган баьри нормативли актларды да ийги биледи эм аьрекети бойынша кулланып та болады. Ис аьрекети бойынша етиспевликлери акында айтсанъ, ол сени дурыс анълар эм экинши кере сол етиспевлик болмагандай этип, тапшырылган исин этер. Заманы ман следовательлерге эм дознавательлерге статистикалык карточкалардынъ етуьвин де тергейди. Марина аьр куьн сайын оьзининъ кеспилик усталыгын коьтеруьв уьстинде куллык этеди. Сонынъ уьшин де болар ол оьз ис аьрекети бойынша уьстинликлерге етисетаганы. Кеспи байрамы алдында мен де Марина Тангатар кызына етискен уьстинликлери аьли де бир неше кере артканын, тыныш болмаган куллыкта ден савлыкты йорайман.