Тыншаймага суьйикли ер

В.Васильев ярастырув куллыклары уьшин амаллар, 350 миллион маьнет акша

Дагестанга Москва мэриясыннан савга этилгенин, йыйылганлардынъ эсине салды. Кенъесте проспекттеги тереклер шашылган кесек ердинъ кенъейтилуьви акында да айтылды. Дагестан Аькимбасы В.Лениннинъ эстелиги акында да оьз ойын айты. Ол оны янъыртпага маслагат берди.

Ярастырув куллыкларынынъ планын Кала курув эм архитектура бойынша комитетининъ председателининъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Незир Гусейнов окып эситтирди. ДГПУ ректоры Тагир Исмаилов йогары окув ошакта энъ де ийги предпроектке конкурс болаятканын белгиледи.

Йолыгысты тамамлай келип, В.Васильев: «Кала майданы Махачкала яшавшылары уьшин тыншаймага суьйикли ер эм туристлерге де белгили коьрнекли ер болсын,»–деди.