• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Шеретте турмага туьспес

admin
Ноябрь15/ 2018

      Врачка коьринуьв уьшин эртеректен язылув, тийисли заман, тийисли врачка, кируьвди канагатлайды, соны ман сизге бир неше саьат узагына шеретти куьтпеге де керек болмас. Патшалык ярдамлар аркалы врачка язылув кенъ кулланув ман пайдаланады. Патшалык буйымлар биргелес порталы аркалы тек оьзин тувыл, баскады да, мысалы, балады да, поликлиникага бармага язбага болады. Кайтип балады патшалык буйымлар аркалы врачка коьринуьв уьшин язбага болады эм сонынъ уьшин не керек экенин биз аьли анълатармыз.

     Патшалык буйымлар порталында электронный регистратура ман баьри гражданлар да пайдаланмага боладылар. Сиз коьп куьш салмай баланъызды керекли врачка йолыгувга язбага боласыз. Электронный кебинде, поликлиникага беркитилген баладынъ ОМС полисин белгилесенъиз таман. Эгер сиз бараяк медицина организациясына беркитилмеген болсанъыз, сизге соны этпеге туьсер, ол болмаса врачка язылып болаяк тувылсыз.

     Балады врачка бармага язаяктан алдын патшалык буйымларынынъ ортак бир порталында (ЕПГУ) регистрация этпеге тийисли. Балады регистрация этпеге кереги йок, баладынъ атасынынъ яде анасынынъ электронный паспорты белгиленсе де таман. Эгер алдын бир де патшалык буйымларынынъ порталын кулланмаган болсанъыз, сизге регистрация оьтпеге туьсер. Сол сизинъ коьп заманынъызды алмас. Электронлы регистратурады табар уьшин стандартлы язув да таман, сонынъ уьшин байыр кабинетте паспорттагы билдируьвлер эм СНИЛС коьрсетуьв керек.

       Врачка электронлы кепте ЕПГУ аркалы язылар уьшин, ОМС полисининъ номерин эм СНИЛС-ты белгилеп, тийисли электронлы кепти толтырув керек. Оннан сонъ списоктан оьзининъ поликлиникасын, керек врачты, куьнди эм заманды сайламага керек. Врачка бармага язылув шараларды эткен сонъ, печать этип шыгармага керек талон ясалар. Оны порталдагы байыр кабинетинде таппага болады. Солай ок врачка язылган болсанъыз эм туьрли себеплерден тийисли заманда барып болмаяк болсанъыз, язувды тайдырмага да ярайды.

      Поликлиникага кайтип беркитилуьв керек?

      Аьр бир аьдемди эмлер уьшин акша айырым медицина учреждениесине йибериледи, соьйтип ОМС тармагы туьзилген. Амбулаторлы-поликлиникалык ярдамды тек бир поликлиникада алмага болады. Сонынъ уьшин аьжетсизленмеге суьйген поликлиникады сайламага эм ога беркитилмеге тийисли. Бир йорыктан бир неше поликлиникага беркитилмеге ярамайды.

     Биринши медицинасанитарлык ярдам участковый принципы бойынша этилинеди. Аваслыгын билдирмеген гражданин туратаган ери бойынша поликлиникага беркитиледи. Закон бойынша баскасын да сайламага ярайды. Соны ман медицина организациясы Парызлы медицина страхованиесининъ федераллык фондынынъ (ФФОМС) реестринде болмага тийисли. Эгер сиз эмленеек поликлиникады авыстырмага суьйсенъиз, аьризе язув керек. Аьризе мен бирге документлерди де элтемеге тийисли.

– 14 ясына толмаган балаларга:

– тувганы акында шайытлама, закон бойынша ваькилининъ паспорты, баладынъ ОМС полиси;

– уьйкен аьдемлер уьшин паспорт эм ОМС полиси керек.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group