• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Язувшы ман йолыгыс

admin
Ноябрь15/ 2018

       Бизге белгили болганлай, аьр бир китап автордан басланады. Онынъ хыял ойлары бизди суьйинтеди эм бирерде кыйландырады, ойга да салата-ган ерлери боладылар. Колынъдагы китаптинъ авторы ман йолыгыссанъ, сенинъ кызыксынувынъ да коьтериледи, китаптеги сюжетлер кайтип тувганлары акында сорамага да боласынъ. Сондай йолыгыслар балаларга боьтен де кызыклы боладылар.

      Янъыларда Терекли-Мектеб авылынынъ А-Х. Джанибеков атындагы мектебинде бир неше китаптинъ авторы, «Проза – детям» Халклар ара адабиат шарасынынъ уйгынлавшысы, Санкт-Петербург каласындагы Г.Державин атындагы академиясынынъ профессоры Вера Ивановна Львова ман йолыгыс озгарылды. Ол оьнерли балалар ман Дагестан Республикасында адабиат фестивальлерин уйгынлайды. Йолыгыстынъ барысында ол окувшыларга оьнерли балалар акында хабарлады эм экинши класслардынъ балалары ман ятлав окув шарасын озгарды. Бизим балалардынъ ятлав окып болув оьнери Вера Львовады сукландырмай болмады. Ол айырым балаларга грамоталар тапшырды. Йолыгыс йылы аьлде оьтти. Балалар да, ол оьзи де шат коьнъил мен аманластылар.

Э.Суюндикова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group