«Яша, орманлык!»

      Оьзинъиздинъ азбарынъызда да бир неше емис тереклер олтыртсанъыз, авады тазалавга косымынъызды этеексиз. Буьгуьнлерде тереклерди «ясыл оьпкелер» деп айтадылар. Тереклердинъ пайдасы акында аьр бир бала да биледи. Орманлыклар бас деп авага кислород йибереди эм оьзлерине углекислый газды алады. Бар сондай тереклер оьзлери табиатта бар инфекцияларды оьлтиретаганлар да. Тереклердинъ аьдемлерге бек уьйкен пайдалары бар, солар тек табиатты, авады тазалап калмай, кумларды, карды да ыславга себеплик этеди. 

     Орманлыкларда, ярасык олтыртылган тереклери мен паркта олтырсанъ, тыншаясынъ, юрегинъ де ийги сезимлерге толады, коьзинъ де сол ярасыклыкка карап тыншаяды, баьри маьселелер акында мутасынъ. Сога коьре, сиз бир терек шашсанъыз да, бизим шоьллигимизге пайдалы ис этеексиз.

    Аьр биримиз сол ийги исти оьзимизден басламага керекпиз, акция озгарылмага керек куьн – караша айдынъ 16-ншы куьнинде, оьзинъизге яраган ерге бир терек болса да, олтыртынъыз. Баьри Ногай район яшавшыларын да акцияда катнаспага шакырамыз.

Ф.Дикинова.