Ян шакырувы ман

      Ол оьзининъ кураторы Наталья Григориевнадынъ коьп разылык соьзлерин эситеди. Оьзининъ казаншыкондитер боьлигинде куьптинъ староста аьрекетин де йогары уьстинлик пен юритеди. Сулейман буьгуьнлерде коьп туьрли даьмли асларды да асып болады.

     Ол коьп балалы Анвар эм Сажида Аджигельдиевлердинъ аьелинде тувып-оьседи. Анасы Сажидадынъ айтувы ман Сулейман мектебте окыйтаган йылларда мага аьелге ас асканда коьп коьмек этетаган болган, ол салатларды оьзи аьзирлейтаган эди. Ас асув Сулейманнынъ ян шакырувы эди. Аджигельдиевлердинъ аьелинде алты йигит ата-анасына тирев эм диреги боладылар.

     Сулейман оьзининъ тувган тилин де бек суьеди. Ол социаллык тармакларда «Ногай» деген куьпти де юритеди эм сонда туьрли такпаклар, айтувлар салып, маьнелерин тергейди, кыскаша айтканда, халкка да, оьзине де пайда этеди, ногай тилди уьйренуьвге оьз уьлисин де косады.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: С.Аджигельдиев.