• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

Занъырайды халк йыры

admin
Ноябрь27/ 2018

Бу шара Дагестан Республикасынынъ Маданият министерствосынынъ эм республикалык халк яратувшылык уьйи мен уйгынланып озгарылган.

Шара бек ийги аьлде оьтти, сонда катнасканлар баьри де Дагестан Республикасынынъ Маданият министерствосынынъ дипломы ман эм баалы савгасы ман савгаландылар

Яндекс.Метрика