• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Иси мен оьрмет казанган

admin
Ноябрь29/ 2018

     Онда бизим районнан Зухра Аджиманбетова (район яслары ман аьрекет этуьв организация етекшиси), Эльмира Кучелаева («Россия аналары» савлайроссиялык куьбининъ Ногай районы бойынша етекшиси), Альбина Агисова («КЦСОН» район боьлигининъ етекшиси) эм Эльмира Адисова («Абдул-Малик» эгинши-фермерлик хозяйство етекшиси) катнастылар.

     Байрамды ДР оькиметининъ Председателининъ биринши орынбасары Анатолий Карибов ашты эм оьз соьзинде аьелде анадынъ кайдай орын тутатаганы, ямагат яшавда да онынъ сый-абырайы акында айтты. Сонъ республикамыздынъ атаклы хатын-кызларын – билимлендируьв, савлыксаклав, авыл хозяйство тармакларында аьрекет эткенлерди, коьп балалы аналарды кутлады. «АбдулМалик» эгинши-фермерлик хозяйство етекшиси Эльмира Адисова «Мама – труженица» деген баргыга тийисли этилинди.

    С.Майлыбаева.

Суьвретте: Э.Адисова савгалав мезгилинде.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group