Савлай халкым касымда

Юнеско уйгынлавы ман Казахстан Республикасынынъ Астана каласында 21-нши яратувшылык ясларынынъ Халклар ара «Шабыт» фестивали озгарылды. Фестивальге 500-ге ювык талаплы яслар йыйналганлар. Олар – Туркия, Латвия, Азербайджан, Израиль, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Украина, Узбекистан, Грузия эм сондай баска эллерден йыйналганлар. Россия ногайлары атыннан бизим белгили, куьшли эм ярасыклы сеси болган Узаир Найманов бизим халк йырын эситтирген. Уьш тур оьткерилуьвинде, «Эстрадный вокал» номинациясында катнаскан Узаир Найманов дипломант болды. Ол «Кайдан табарсынъ» эм «Адажио Альбиони» деген итальян тилинде йырлаган.

Кеспили эм уста йырлавшы деп, Казахстан Халклар ара Дельфий комитети Узаир Наймановка айырым Диплом тапшырган.

Узаирдынъ акында кыскаша айтканда, ол Астрахань каласынынъ М.П.Мусоргский атлы анъ колледжин, сонъ Москва каласында Маймонид атлы классикалык академиясын кутылган. У.Найманов – Савлайроссиялык эм Халклар ара конкурсларынынъ, фестивальлерининъ эм яратувшылык ойынларынынъ катнасувшысы. Узаир Наймановты коьшпели халклар йыравларынынъ йолын алар деп аьруьв сенимимиз бар, ога коьп уьстинликлер йораймыз. «Аявлы Узаир, сени ак юрегимизден аьруьв ортакшылык эткенинъ мен кутлаймыз. Сенинъ йырлаганынъды аьли де коьп кере коьрермиз деп мырадымыз бар»,–деп язады «Ногай ямагатлык» РОО пресс службасы.

Оьзининъ Астана каласында 21-нши яратувшылык ясларынынъ Халклар ара «Шабыт» фестивалинде ортакшылык эткени акында Узаир Найманов булай айтты: «Астанага барып келдим. Бу кала акында тек аьруьв соьзлеримди айткым келеди. Ол бек ярасык, архитектура, маданият ягыннан коьтеринъки, кала ийги ягыннан тез оьседи. Фестивальде коьп талаплы аьдемлер мен таныстым. Бизим ногай тилге казах тили бек усайды.

Фестивальге йыйналганлар меним ногай экенимди билгенде: «Ногайлар – бизим бавырларымыз!», – деп коршалап, сыйлап алдылар. Савга этип, казах бавырларымыздан деп, бек аьруьв домбыра бердилер, савболсынлар. Шакырганда, конакка уьйлерине де барганмыз, сонъ бизди футболга да аькеттилер, сондагы уьйкен ойын йылы эм кызыклы кебинде оьтетаганын да коьргенмиз. Бу фестивальде катнасканымызга бек суьйинемен. Мундай фестивальлерде йырлавшылар кеспи яктан оьседилер, коьнъиллери коьтериледилер. Мен бизим халкымыздынъ ногай тилинде болган йырларын аьли де коьп кере туьрли анъ майданларында эситтирермен деген ниетим бар»,– деди коьтеринъки коьнъили мен бизим яс йырлавшымыз.

Узаир Найманов бизим халкымыздынъ абырайын коьтерееклердинъ энъ биринши сыдыраларында барады. Оьзлерининъ акылы ман, талабы ман йогары коьтерилетаган ясларымыз халк арасыннан шыгадылар. Олар сондай уьстинликлерге ногай халкын бек суьйгени уьшин етедилер деп ойлайман. Оьз халкына суьювлери оларга коьп куьш болып кайтады. Ногай шоьли оьз балаларын баалайды эм коршалайды. Узаир Найманов яс болганы ман, оьз сеси эм усталыгы ман коьп аьдемлердинъ коьнъиллерине кирген, эм онынъ йырларын тынъламага суьйгенлер туьрк эллеринде коьп. Ногай халкына оьз косымын этип, келеекте де талаплаягы уьшин Узаирга коьп разылыкларымызды билдиремиз.

В. Лукманова.

Суьвретте: Узаир Найманов.