• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Антына алал врачлар сырасыннан

admin
Ноябрь30/ 2018

    Ол Терекли-Мектеб авылындагы А.Джанибеков атындагы школады уьстинликли окып тамамлап, (ийги окувы уьшин куьмис медаль тапшырылган) Астрахань каласындагы медицина академиясында окыйды. Мунда да С.Отовалиева ийги студентлер сырасын толтырады, академиядынъ ишинде оьткен конкурсларда катнасып, баргылы орынларды бийледи. Интернатурады Астраханьдеги Киров атындагы 3-нши номерли клиника больницасында оьтеди. Оьз ис аьрекетин врач-терапевт болып 2012-нши йылда Ногай район орталык больницасында баслайды.

    Бас деп С.Отовалиева мунда шаркы авыр кыскаяклыларды карайды, сонъ терапевт, «Тезлик ярдамда», оннан сонъ участок терапевти болады. Больницада ислеген биринши куьнлеринде онынъ насихатшысы Куьмисхан Сабутова болган, бу куьнлерде яс врач ога оьз разылыгын  айтады.

    «Куьмисхан Бегалиевна мага биринши ислеген куьнлеримде коьмек этти, коьп затка уьйретти, кагытлар ман ислевди коьрсетти. Мен оьзимнинъ куллыгымды да, эмлеген аьдемлерди де бек суьемен. Бизим исте онсыз бек кыйын. Бас деп мага шаркы авыр кыскаяклыларды карамага туьсти. Олар ман ислев уьшин аьдемнинъ ийги деген – сабырлык касиети бек керек. Тек сосы аьлдеги хатынлар ман тувыл, баьри авырыганлар ман ийги этип соьйлев, бизим исимизде бек маьнели. Авырыган врачка сенип келеди, сога коьре, биз оларды бас деп ийги соьз бен эмлемеге тийислимиз. Оьзек те, авырувды танув эм дурыс эмлев де экинши сыдырага коьшпейди. Такыйкалар баьри затты бойсындырган заманлар да болады. «Тезлик ярдамда» ислегенде каны коьтерилген, юреги авырыган аьдемлерге коьмекке асыгасынъ. Мине бу заманларда тез эм дурыс аьрекет керек. Сосындай маьнели заманды йибермей, аьдемди куткарсанъ оьзинъди бек наьсипли эм борышынъды толтыргандай сезесинъ», – деп суьйикли иси акында ол хабарлайды.

     С.Отовалиева баьри врачлардай болып, авырыганды куткармага да, онынъ савлыгын саклавда бек маьнели шараларды да оьткермеге туьскен. Ийги иси уьшин ога янъыларда авыл администрациясынынъ етекшилевиннен разылык тапшырылган. Солай ок «Ногайская ЦРБ» ГБУ бас врачынынъ методикалык куллыгы бойынша орынбасары З.Шугаипова да Солтанаттынъ исинде яхшы касиетлерин белгиледи: «С.Отовалиева «Ногайская ЦРБ-да» ислеп, оьзин тек ийги яктан коьрсеткен. Ол куллыгына бек мукаят, яваплы, авырыганларга сабыр. Бу касиетлер эмлев аьрекетин бардырганларга бек керекли. Авырыган аьдемлерден де биз онынъ акында коьп разылык соьзлер эситемиз».

Н.КОЖАЕВА.

Суьвретте: С.Отовалиева.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group