• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Явап каты аьлде соралаяк

admin
Декабрь06/ 2018

Сосындай кыйын аьлге туьспес уьшин, штраф тоьлегеннен эсе, акшады ерлеримизди пленкадан тазалавга шыгарувдынъ хайырын да белгиледи. Тагы да ол «Бизим еримиз, ер бизики» дегеннен де, оны саклап эм аяп билмесек, пайда йок экенин, тергеп келгенлер де соннан тура бизим акымызда мактангандай ойы болмаягын да анълатты. «Ногайский район» МР администраци ясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов арендага ерди берген аьсерде, туьзилген келисуьвде бав-бакша оьсимликлерин йыйнаганнан сонъ, ерди пленкадан тазаламага тийисли экенин белгилев керегин айтты. Солай ок келисуьвдинъ бу белгилеви толтырылмаса, ол туьзилмегенге эсапланаягы да белгиленди. «Ногайский район» МР администрациясынынъ административлик комиссиясынынъ секретари Арсен Бухсаев арендаторларды, субарендаторларды «Тоьгерек якты саклав акында» 7-нши номерли ФЗ федераллык законынынъ 77 статьясы эм Россия Федерациясынынъ КоАП 8.6 статьясы ман таныстырып, сол аркалы олар дембиге йолыкпага болатаганларын, йолыктырылаякларын анълатув керегин айтты. Соьйтип, бу куьнги кенъесте комиссия агзалары пленкалар йыйналмай калган ерлерге барып, тергевлер этпеге токтадылар. Солай ок эндиги явап ерди кулланган баьри аьдемлерден соралаяк. Мухтарбий Аджеков авыл поселениелер аькимбасларына 15 куьн ишинде сосы маьселеди шешпеге буйрык берди.

Н.Кожаева.

Суьвретте: кенъестен коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group