• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Байрам аьлде оьтти

admin
Декабрь06/ 2018

     Шарада анага багысланган туьрли ятлавлар айтылды, юмаклар шешилди, туьрли конкурслар озгарылды. Олардынъ бириси – «Кая, уьйбийкелери», конкурска хатынкызлар уьйде бир зияпет писирип аькелмеге керек эдилер. Хатынлар бу борышты ийги толтырдылар, олардынъ азыклары тизилди. Соьйтип, конкурс сырагылары бойынша 1-нши орынга – А.Абейдуллаева, 2-нши орынга – К.Джумагельдиева, 3-нши орынга С.Муллаева ман Ф.Байгараева тийисли болдылар.

     Енъуьвшилерге савкатлар тапшырылды, савкатларсыз енъуьвши болмаган кыскаяклылар да калмады. Бизим конаклар байрам шарасыннан бек разы болып кайттылар, олар оьз заманын бек кызыклы озгардылар, кыймаслары ман йолыгыстылар, хабарладылар.                   

З.Оразбаева, боьлик етекшиси.

Суьвретте: шарадан коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group