• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Завыклы авыл яшавы

admin
Декабрь10/ 2018

     Сол кешликти уйгынлавшылар ерли китапхана куллыкшысы Базархан Аджибекперова ман мектеб етекшисининъ орынбасары Гульшаар Юзманбетова мерекешидинъ хатыны Баалы Бариевады, коьп йыллар китапхана куллыкшысынынъ исин белсен бардырып келген Авасхан Кульниязовады, Таьтли-Булак авылыннан, маданият исининъ ветеранлары Роза Мансуровады, Марпуьвет Динибековады конакка шакырган эдилер. Олардан баска болып, кешликте мектеб окытувшылары да ортакшылык эттилер. Аьр бир Куруптурсун Бариевти таныган аьдемлер баьриси де оьз ойлары ман, эскеруьвлери мен боьлистилер.

      Кешликтинъ барысында шаирдинъ ятлавлары окылдылар, онынъ ятлавларына язылган йырларды да Татлихан Рамазановадынъ йырлавында да эситтилер. Солай ок шаирдинъ яратувшылыгына багысланган китаплер выставкасы да аьзирленген эди. Ногай районымыздынъ Куьнбатар, Бораншы авылларында, «Кадрия – ногай поэзиясынынъ ярык юлдызы» деп атап, бек ийги кешлик озгардылар. Ногайымыздынъ талаплы кызларынынъ бириси, элбетте, яркырап янган юлдызы – Кадрия Темирбулатовадынъ мерекесине багысланган кешликлер Уьй-Салган, Таьтли-Булак, Кумлы авыл ерлеринде де озгарылдылар.

     Аьр бириси оьз теренлиги мен, янъылыгы ман, ярасыклыгы ман баскаландылар. Ногайымыздынъ оьнерли аьдемлерине, олардынъ яратувшылык йолларына багысланган кешликлерде катнасканлар да, соларды уйгынлаганлар да оьзлерининъ анъ-акыл яктан ойларын да байыттылар.

Н.ХАЛИЛОВА.

Суьвретте: авыл еринде озган кешликтинъ катнасувшылары.
 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group