• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Ногай район аькимбасы Мухтарбий Аджеков яшавшыларды Конституция куьни мен кутлайды

admin
Декабрь12/ 2018

      Конституция Россиядынъ аьр бир яшавшысына байыр аьрекетин, оьз алдына эркинлигин эм яратувшылыгын яшавга шыгармага уьйкен анъсатлыкты ашты. Буьгуьн биз район яшавшыларынынъ яшав сапатын эм оьлшемин оьстируьвди, районнынъ армаган социал-экономикалык оьрленуьвин, оьзимиздинъ оьткен тарихимизди аявлап саклавды эм алдыга сенимли кепте абытлавды бас ниетимиз деп санаймыз.

      Россиядынъ аьр бир гражданини бай эм наьсипли болып яшаганын йораймыз. Конституция армаган да аьдем кавыфсызлыгынынъ эм яшавынынъ сенимли куьбеси болып калсын. Сизге ден савлык, наьсип, тынышлык эм эмишлик!

  М.Аджеков, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы.   

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group