• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Район орталыгы коьркленеди

admin
Декабрь13/ 2018

     «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Х.Саитовтынъ етекшилеви мен бардырылган куллыклар аркалы Ногай районы белгиленген приоритетли проектке энъ де биринши болып киргистилген. Соьйлесуьвлерден сонъ ярастырув куллыклар юритилеек уьш ямагат ер айырымланган, айтпага: Капельгородский атындагы паркы, согыс данъкынынъ уьш орденининъ иеси А.Асанов атындагы орамы, Чернобыльда болган баьле-казадынъ калдыкларын йок этуьвде катнасувшыларынынъ, урысларда катнасканлардынъ, аьскершиинтернационалистлердинъ атындагы паркы. «Согыс данъкынынъ уьш орденининъ иеси А.Асанов атындагы орамы» ямагат ери бойынша аукцион енъуьвшиси ООО «Рамазан» болды (етекшиси М.Р. Кошекбаев).

      Уьстимиздеги 2018-нши йылдынъ 6-ншы караша айында ООО «Рамазан» ман контракт туьзилген. Экинши куьн ок А.Асанов атындагы орамда ярастырув куллыклар басланган. 5-нши карагыс айында «Ногайский район» МР администрациясынынъ комиссиясы А.Асанов орамында юритилген куллыклар бойынша исти карап алды, соьйтип бу орамда куллыклар тамамланды деп саналады. Бу куьнлерде Ф.Капельгородский (подрядчик ООО «Еврострой») эм Чернобыльда болган баьле-казадынъ калдыкларын йок этуьвде катнасувшыларынынъ, урысларда катнасканлардынъ, аьскершиинтернационалистлердинъ атындагы (подрядчик ООО «Рамазан») паркларында куллыклар барадылар.

А.Муллаев,

«Ногайский район» МР администрациясынынъ ЖКХ эм архитектура боьлигининъ етекшиси.

Суьвретте: тамамланган исти тергеп алув мезгилинде.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group