• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Кадриядынъ оьнер асабалыгы акында

admin
Декабрь13/ 2018

Расул Гамзатов, Дагестан халк поэти, Ленин эм Патшалык баргылар лауреаты, Социалист Истинъ Баьтири.

Кадриядынъ ятлавларында яхшы ой, келпет, алаллык, яшавга, тувган ерге суьйимлик бар. Ол аьдемге баьри баа затларды – ердинъ куьшин, кардынъ аклыгын, юлдыздынъ ярыклыгын, олардынъ оьмирлигин, яшавдынъ куванышын эм ажалдынъ ашшылыгын сезеди. Ога аьдемлердинъ иси баа, ол олардынъ авырувын эм яшавда болмай калмаяк йойымлардынъ авырлыгын анъламага шалысады. Зейинликтинъ биринши хаьсиети аьне сол деп мага коьринеди. Совет поэзиясында Кадрия оьзининъ тийисли орынын алар деп сенип, ога наьсипли йол йорагым келеди.

Кайсын Кулиев, Кабарты-Балкар АССР халк поэти.

…Ол тек отыз йыл оьмир суьрди. Сол заманнынъ ишинде де бек ийги Аьдем эм яхшы поэт болып билинди. Ол бек оьнерли эди… Кадрия мага оьзининъ китабин савкат этип берди. Онынъ ятлавларында коьп яхшы сыдыралар бар. Биринши сыдыралардан ок ятлав солай да коьнъилинъе конады, ызына дейим окып кутармай, токтап болмайсынъ. Онынъ поэзиясынынъ оьзине тартатаган куьши сондай… Мен Кадриядынъ яратувшылыгын эслеп туратаган эдим. 1977-нши йыл «Современник» издательствосында орыс тилинде онынъ экинши китаби шыкты«Сакланган юлдызлар» – яшавдынъ оьмирлик куванышы акында лирикалык ойлар. «Сакланган юлдызлар» – ол онынъ аьдемлерге суьйимлик, туьз ниетлик, табиатка юмсаклык, юрек иювлик, дуныя алдында сукланув юлдызлары эм Ер юзиндеги савлай яркын эм аьлемет ыспайы затка оьмирге разылык… Колларыма «Совет язувшы» издательствосы 1979-ншы йыл баспалаган «Коьпирлер» деген китапти алганман. Суьвретте Кадрия. Ол куьлемсирейди. Ол меним эсимде солай болып калады. Эм онынъ сакланган юлдызлары ер юзинде аьдемлерге узак заман саьвле берип турарлар.

Лариса Катаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group