• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Еннет ердинъ капылары оларга ашык

admin
Декабрь19/ 2018

     Бу ден савлыгында кемшилиги бар балаларга багысланган кешликти Алимбек Арсланов йыйылганларды йылы хошлавы ман ашты эм оьз соьзин «Ногайский район» МР администрациясындагы «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси А.Акбердиевке, «село Терекли-Мектеб» СП МО администрациясынынъ аькимбасы З.Аджибайрамовка, «Инсан» саваплык фондынынъ етекшиси А.Атангуловка берди. Олар болса, балаларга ден савлык йорап, аналарга шыдамлыкты сагынып кеттилер.

    Кешликти ийгиликти йораган йыры ман уьш кишкей кызлар аштылар. Сонынъ барысында балалардынъ коьнъилин коьтермеге келген Кизляр каласыннан артистлери заьлимдей ойынлар озгардылар. Эртегилер геройларын коьрген балалардынъ наьсибининъ бу куьн межелери йок эди.

    Бу куьнги кешликте Терекли-Мектебте аьрекет этетаган балалар бавларынынъ тербияланувшылары да оьз оьнерлерин коьрсеттилер.

    Ден савлыгында кемшилиги бар балаларга деп аьзирленген кешликте уьйкен орынды мектеб волонтерлары да алдылар. Олардынъ куьш салувлары ман даьмли азыклар салынган сыпыралар туьзилдилер, балаларга деп савкатлар аьзирлендилер. Бу куьн биз ийгиликтинъ барына тагы да бир шайыт болдык.

Г.Курганова.

Суьвретте: шара барысында.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group