• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Янъы кинозалга шакырамыз

admin
Декабрь20/ 2018

Олардынъ куьш салувы ман Кинофонды «кишкей авыл ерлеринде кинофикация» деген программады яшавга шыгарганлар, бизде ашылган кинотеатр да сол программа ишинде ашылган. Бу шатлыклы шарада «Ногайский район» МР администрациясынынъ  аькимбасы М.Аджеков, муниципаллык управлениелериннен ваькиллер, Терекли-Мектеб авыл яшавшылары эм конаклар ортакшылык эттилер. М.Аджеков, келген конакларга хош келди соьзин айтып, Дагестан Республикасынынъ Маданият министерствосын эм ведомство етекшиси Зарема Бутаевага бу яшавга шыгарылып турган проект уьшин разылыгын билдирди эм, бу кинотеатрга тек Терекли-Мектебтинъ яшавшылары келип калмай, савлай Ногай район яшавшылары келмеге де болатаганын билдирди. Солай ок ол бизим район орталыгымыздынъ маданият уьйиндеги зал тек кино коьрсетуьвге тувыл, баска маданият шараларын озгармага да каратылган. «ЦНТ Терекли» МКУ етекшиси Солтан-Мурат Караянов энди ТереклиМектеб авыл яшавшылары аьруьв сапаты болган янъы киноларды карамага болатаганлары акында айтты. Биринши болып, кинотеатрда Кадриядынъ мерекесине багысланып, аьзирленген художестволыдокументальли фильмы коьрсетилди.

Г.Сагиндикова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group