Эрлик нышанына сол да киреди

Главная страница » Эрлик нышанына сол да киреди

    Янъыларда ногай йигитимиз, Москва каласындагы патшалык технологический университетининъ миллет кавыфсызлыгынынъ ыхтыярлы канагатлав факультетининъ уьшинши курсынынъ студенти Азамат Акмурзаевтинъ ийги атын эситтик. Ол оьзи яслайыннан аьвлигип келетаган спорт тармагында уьйкен уьстинликке етискен. Оьзи каьрлейтаган Zaleev Fight Team карыскан куьресуьв клубтынъ атын яклаган. 
    Азамат коьп спорт базласларда катнасып келеди. Буьгуьнги уьстинлиги ога енъил берилмеген. Онынъ куьнле-куьнлик арымай-талмай ислеви босына кетпейди. Ол бир неше заманлар артта тек савгалы 3-нши, 2-нши орынларды алатаган болган болса, буьгуьнлерде ол куьрес бойынша Москва каласынынъ алдышылыгында катнасып, биринши орынга тийисли болган. Ол 62 килограмм шеккиси болган 18-19 ясларындагы оьспирлер арасында катнаскан. 
   Азаматтынъ уьстинлигине онынъ нагашакасы Будайхан Мавлимбердиев бек суьйинеди. 
   Азаматтынъ уьстинликлери аьли де алдыда, ол аьли де бизди оьз енъуьвлери мен суьйинтер. Янъы йылда да Азаматка янъы уьстинликлер эм енъуьвлерди йорайман.

Г.Курганова.
Суьвретте: А.Акмурзаев.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля