• Сегодня: Суббота, Ноябрь 27, 2021
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 27 Караша айы, 2021

Узак болсын оьмиринъиз, ногайлар!

admin
Декабрь28/ 2018

Шешек атсын, аллы-ясыл тогайлар,
Емис берсин аьр бир терек аьр бавда.
Узак болсын оьмиринъиз, ногайлар,
Яслар, кызлар, барсын дайым алдыда.

Шебер тилли, шал картларга тилеймен
Узак оьмир эм тынышлы картлыкты.
Яшав берген анайларга тилеймен
Рахатлыкты,наьсипти эм савлыкты.

Эски йыл ман оьтип кетсин кайгылар
Сыйлы конак бол, Янъы йыл, аьр уьйде,
Янъы йылда болсын моллык, берекет,
Кайрат болсын яс-явкадынъ денинде.

Асан Найманов.

Яндекс.Метрика