• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Киши юма, 9 Карагыс айы, 2021

Алтын майдан ман да, коькшил туьсли орманлык пан да кыдырдык

admin
Декабрь29/ 2018

     Янъыларда Ногай районымыздынъ энъ де ярасык, аьлиги заманга келисли баьри амалламалар ман да яракланган «Ногай Эл» балалар бавы, эсиклерин кенъге яйып, конакларды йолыкты. Бу куьн мунда сол айтылган балалар бавынынъ талаплы тербиялавшылары оьз ислерининъ янъылыгы бойынша сулыплары ман боьлистилер. 
    Уьстимиздеги йылдынъ баслапкы куьнлеринде, дурысын айтканда, канътар айдынъ 25-нши куьниннен алып, Дагестан Республикасынынъ Билимлендируьв министерствосы «Создания экспериментария в детском саду» деп аталган шарадынъ басланувы акында билдирген эди. Сол шарада Дагестан Республикасы бойынша 15 муниципалитеттен 20 балалар бавлары катнастылар. Сол санда «Ногай Эл» балалар бавы да бар эди. 
    Сол проект ишинде Дагестан Республикасы шарада катнаскан 20 балалар бавына деп 3 миллион акшага ойнав уьшин комплектлер алынган. Биз йогарыда келтирген проект Дагестан Республикасынынъ Билимлендируьв министерствосы ман ДР «Билимлендируьв» оьрлендируьв приоритетли проекти ишинде уйгынланган.
    Бу проект мектебке дейимги учреждениелерининъ балаларынынъ анъ-акыл яктан оьрленуьвин оьстируьвге каратылган. Сол ойынлар баьри де Вячеслав Владимирович Воскобовичтинъ методикалары аркалы туьзилгенлер. Буьгуьнлерде сол амалламалар ман бизим «Ногай Эл» балалар бавы да пайдаланады. Айырым боьлме де бар, эм сол технологиялар ман ислейтаган тербиялавшылар да бар. 
     Тендер озгарылган заманда тербиялавшыларды да янъы технологиялар ман пайдаланып уьйретуьв де проект ишине кирген эди. Сога коьре буьгуьнлерде республикада озгарылган семинарларда катнаскан тербиялавшылар буьгуьнлерде оьз сулыплары ман боьлиседилер. Янъыларда «Ногай Эл» балалар бавында уйгынланып озган семинардынъ бас темасы да В.Воскобовичтинъ методикасы аркалы туьзилген ойынларга багысланган эди. Элбетте, бек кызыклы эм пайдалы шара эди. 
    Сол янъы технологиялар ман ис аьрекетин бардыратаган тербиялавшылар Э.Бегалиева, З.Думагишиева, Г.Максутова бек кызыклы дерислерин берип коьрсеттилер. Аьр бир дерис оьз алдына пайдалы эди. Олардынъ берген дерислери, дерислерде пайдаланган методикалык пособиелери тек балалардынъ тувыл, караган меним де кызыксынувымды коьтерди. Балалар, оьз ясларына карамастан, бек коьп затларды биледилер – санап та боладылар, аьриплерди бир-бирине косып, соьзлерди де туьзедилер. Сол тербиялавшылар ман эм тербияланувшылар ман биз де, каравшылар олар ман бирге керексингенге аюв ман коьмегимизди де эттик, алтын майданнынъ сырын да аштык эм коькшил туьсли орманлык пан да туьрли борышларды толтырып кыдырдык. Бу куьн семинарда катнаскан баска авыл балалар бавларынынъ, Терекли-Мектебтинъ «Юлдыз», «Айсылув» балалар бавларынынъ куллыкшылары да оьзлерине коьп пайдалы затларды алып кеттилер.
Эндиги олар, «Ногайский район» МР билимлендируьв тармагынынъ етекшиси К.Отегеновадынъ айтувына коьре, оьз ис ерлеринде де коьрген затларын этер деп сенемиз. Соннан оларга пайда болмаса, зыян, эш те, болмас. 
     Семинарда ортакшылык эткен конаклар «Ногай Эл» балалар бавынынъ куллыкшылары эм тербияланувшылары ман аьзирленген концерт программасына да шайыт болды. Мунда балалардынъ миллет биювлерин кайтип усташа бийигенлерин де коьрдик, тербиялавшылардынъ аьлемет хорын да тынъладык. 
Сол коьньилди коьтерген балалардынъ катнасувы ман аьзирленген концерт программадан сонъ, «Ногай Эл» балалар бавынынъ етекшисининъ исин толтырувшы Мадина Айнединовна Солтановадынъ «В.В.Воскобовичтинъ оьрлендируьвши ойынлары» деген темага докладын тынъладык. Ол оьз докладында оьзлери катнаскан проект акында, сол проект бойынша оьз сулыпларын байытып келген куллыкшылар М.Юнусова, Э.Бегалиева, Г.Максутова, З.Джумагишиева буьгуьнлерде этетаган кызыклы дерислер акында келбаклап, кезеклеп анълатты.
     Бу куьн сол тербиялавшылардынъ куьш салувлары ман туьрли мастер- класслар озгарылдылар. 
     Ызында аьр бир катнаскан тербиялавшы, «Ногайский район» МР администрациясынынъ  куллыкшысы У.Шандавова, Билимлендируьв тармагынынъ етекшиси К.Отегенова, бас специалист М.Джуманбетова эм баскалар оьз ойлары ман боьлистилер. Аьр бирисининъ соьзинде тек сол тербиялавшылардынъ уьстинликлерине суьйиниш эм оьктемсуьв эди. Бу куьн аьр биримизге пайдалы оьтти.

Г.Сагиндикова.
Суьвретлерде: семинар озган мезгилде.

Яндекс.Метрика